Coalitieakkoord Lelystad: veel hoofdlijnen en een paar concrete plannen

De nieuwe raad van Lelystad. Fotostudio Wierd

Lelystad – De zes partijen die een coalitie willen vormen in Lelystad, hebben het bereikte akkoord online gezet.

Onder de titel ‘Lelystad, een sprong voorwaarts’ presenteren VVD, InwonersPartij Lelystad, PvdA, ChristenUnie, D66 en SP de plannen die zij hebben voor de komende vier jaar. De achterban van de partijen heeft inmiddels ingestemd met het akkoord.

En daarmee is het rijp voor behandeling in de gemeenteraad. Het staat voor vanavond op de agenda, al hebben Leefbaar Lelystad en de PVV al aangedrongen op uitstel. Zij willen meer tijd om het akkoord te bestuderen.

De poppetjes

In het akkoord staat ook de verdeling van de portefeuilles van de diverse wethouders. De poppetjes zijn daarbij niet ingevuld: de kandidaat-wethouders worden de komende week eerst nog uitvoerig gescreend. De verwachting is dat zij in de vergadering van 12 juni kunnen worden geïnstalleerd.

Het coalitieakkoord is de aanzet tot een raadsprogramma. In diezelfde vergadering van 12 juni zou dat door de gemeenteraad van Lelystad moeten worden vastgesteld.

Hoogtepunten

Ofschoon het akkoord een aantal zaken en beleidsterreinen op hoofdlijnen behandelt, staan er ook een aantal concrete punten in.

 • Bij dreigende begrotingstekorten wordt er bezuinigd wordt op het gemeentelijk takenpakket. De lasten voor de inwoners worden niet verhoogd met meer dan de inflatiecorrectie.
 • Het uitgangspunt is om voor alle politiek gevoelige onderwerpen te werken met een startnota, een kadernota en een uitvoeringsnota.
 • De decentralisaties worden uitgevoerd binnen de beschikbare rijksmiddelen Er worden geen structurele middelen ‘overgeheveld’ van de ene naar de andere decentralisatie. Alleen op het moment dat er bij de jaarrekening sprake is van overschot, bijvoorbeeld binnen de Wmo zal dit via de reserve sociaal domein beschikbaar blijven ter dekking van toekomstige tekorten binnen de drie decentralisaties. Voor de jeugdhulp wordt incidenteel wel extra geld vrijgemaakt binnen de algemene middelen, maar moet op termijn het Rijksbudget ook voldoende zijn. Omdat er nu fors meer geld aan de jeugdzorg wordt uitgegeven, komt en een zogenaamd ‘aanvalsplan’.
 • De gemeenteraad krijgt de beschikking over jaarlijks een budget van 300.000 euro voor incidenteel beleid. Daarmee kunnen ook initiatieven vanuit de samenleving worden gehonoreerd. De motiemarkt wordt structureel, waarvoor 150.000 euro wordt gereserveerd.
 • De afspraak dat maximaal 30 procent van de totale woningvoorraad mag bestaan uit sociale huur, blijft gehandhaafd.
 • De illegale kamerverhuur in woningen wordt aangepakt.
 • Er komt een onderzoek naar het onderhoud van het openbaar groen, waarbij gekeken wordt of het mogelijk is meer variatie aan te brengen in het onderhoudsniveau dat op verschillende plaatsen wordt gehanteerd en tegelijkertijd de bewonerstevredenheid te verbeteren, terwijl de kosten beheersbaar blijven.
 • De schuldenproblematiek van de inwoners wordt in kaart gebracht, met specifieke aandacht voor jongeren die 18 worden en daarmee veel meer financiële verantwoordelijkheden krijgen, waardoor ze soms in de problemen komen.
 • Er wordt actief overleg gevoerd met de NS en ProRail over betere rechtstreekse verbindingen. Aansluiting op het nachtnet Groningen–Amsterdam heeft prioriteit.
 • Alle grote parkeervoorzieningen in het Stadshart moeten de mogelijkheid tot betalen achteraf krijgen. Daarom zullen er bij parkeerterreinen slagbomen worden geplaatst.
 • Er komt een onderzoek naar ruimere openingstijden voor de horeca.

Nieuws

menu