Politiek in Lelystad ligt op koers voor raadsakkoord en 'raads-niet-akkoord'

De nieuw gekozen gemeenteraad van Lelystad. Foto: Fotostudio Wierd

De politiek in Lelystad ligt op schema om te komen tot een raadsakkoord. Daarbij wordt er ook gewerkt aan een ‘raads-niet-akkoord’. Eind juni moet de integrale tekst van het akkoord klaar zijn, en alle veertien in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen zijn nog aan boord.

Opgaven stad

Dat laten de initiatiefnemers van het raadsakkoord, de VVD, Jong Lelystad en GroenLinks, weten. De drie hebben na de verkiezingen van maart het voortouw genomen voor een andere werkwijze voor wat betreft het politiek besturen. Niet eerst een meerderheid zoeken van partijen die met elkaar willen samenwerken, daar wethouders bij zoeken en een collegeprogramma afspreken. In het raadsakkoord wordt juist gezocht naar waar alle partijen in de gemeenteraad het over eens zijn. Daarbij worden de ‘doelen voor de opgaven van de stad besproken en als speerpunten vastgelegd.’

Om partijen ook de gelegenheid te geven hun eigen geluid te laten horen, komt er ook een ‘raads-niet-akkoord’. ‘Waar overeenstemming over is wordt opgenomen in het raadsakkoord. Enkele zaken die wel belangrijk zijn voor partijen, maar waar geen overeenstemming over is, komen in het raads-niet-akkoord. Dat is een opsomming van onderwerpen die als vrije kwestie worden bestempeld, om later te bespreken in de gemeenteraad. Indien partijen op individuele grond geen steun kunnen verlenen aan een voorstel dat wel steunt op een kwalitatieve meerderheid binnen de gemeenteraad, wordt hiervan een aantekening gemaakt. Die aantekening betekent dat het raadsakkoord wel wordt gesteund, maar dat principiële zaken ook zijn benoemd. Daarmee verrassen partijen elkaar achteraf niet,’ staat in een zogenaamd voortgangsbericht.

College als team

In het raadakkoord komen ook afspraken te staan over hoe partijen met elkaar, het nieuwe college en de verbinding met de stad willen omgaan.

Daarnaast is er ook al een werkgroep uit de gemeenteraad bezig met het zoeken naar geschikte wethouders, die vooral worden uitgekozen op hun vakkennis. ‘Gezamenlijk zijn de profielen en beoogde wethouderportefeuilles vastgesteld. Inmiddels is ook een werkgroep selectie wethouders geïnstalleerd om een voorstel aan de raad te doen voor een nieuw college. Doelstelling blijft begin juli de nieuwe wethouders te benoemen.’ Daarbij wordt er ook scherp gekeken naar de wens dat het nieuwe college van b+w niet alleen uit vakkundige mensen bestaat, maar ook een hecht team kan vormen. Dat moet op 5 juli leiden tot de voordracht van de beoogde wethouders.

Alle veertien aan boord

Bijzonder is dat alle veertien partijen nog aan boord zijn. ‘De initiatiefnemers spreken de nadrukkelijke wens uit dat uiteindelijk ook alle veertien fracties het raadsakkoord zullen onderschrijven en ondertekenen. Daarmee wordt een nieuwe periode ingeluid, waarin de gemeenteraad en het nieuw te benoemen college veel meer gezamenlijk zullen optrekken en dat willen doen dichter bij de Lelystadse samenleving.’

Nieuws

menu