Natuurverenigingen eisen stilleggen vernatting Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen. Foto: Egbert Voerman

Het vernatten van graslanden in de Oostvaardersplassen moet worden stilgelegd. Woordvoerders van de natuurverenigingen Dierbaar Flevoland en Fauna4Life eisten dat donderdag 20 oktober tijdens een spoedzitting bij de Raad van State.

De vernatting is volgens de provincie Flevoland nodig om een beter leefgebied te realiseren voor vogelsoorten waarvoor de Oostvaardersplassen als beschermd gebied is aangewezen. Maar volgens de natuurverenigingen gaat dit ten koste van ook beschermd grasland.

Poelen aanleggen

Staatsbosbeheer heeft als beheerder van het natuurgebied toestemming gevraagd aan de provincie om enkele poelen te mogen aanleggen in de zogeheten Spoorzone en het afgraven van een inundatiegebied in de Beemlanden. Volgens de provincie is daarvoor geen natuurvergunning vereist. Staatsbosbeheer kon aan de slag.

Tot woede van de natuurverenigingen. ‘Alleen door de vernattingsmaatregelen wordt al 5,7 procent aan het areaal droog grasland onttrokken. Het Europese Hof heeft verlies aan habitat voor aangewezen soorten van 5 procent al als significant beoordeeld,’ zegt een van hun woordvoerders. Er had volgens hem op zijn minst een uitgebreid onderzoek moeten plaatsvinden om te zien of de vernatting onaanvaardbare schade aan de natuur veroorzaakt.

Beheermaatregel

Volgens de provincie is de vernatting een maatregel die direct verband houdt met het beheer van de Oostvaardersplassen. Maar de natuurverenigingen bestrijden dat. De vernatting staat niet in het beheerplan voor dit gebied en is ook niet nodig om te voldoen aan het doel om de beschermde natuur in stand te houden.

De Utrechtse rechtbank verwierp die bezwaren. Niet alle maatregelen hoeven in dit beheerplan te staan, aldus de rechter. Maar het vernatten is wel een beheermaatregel en daarvoor is geen vergunning vereist. De natuurverenigingen vechten dit oordeel aan in een hoger beroep bij de Raad van State. Maar dat wordt later behandeld.

Belangen

Tijdens de spoedzitting vandaag deed de Raad voornamelijk aan belangenafweging. Wat zijn de gevolgen als de vernatting meteen wordt stilgelegd?, vroeg hij aan een woordvoerster van Staatsbosbeheer. Zij verklaarde dat dit de aanleg van de poelen niet raakt. ‘Dat zit nog niet in de planning, want daar hebben we het geld nog niet voor.’ Maar het stilleggen van het werk bij het inundatiegebied zorgt er volgens haar wel voor dat andere werkzaamheden ook worden vertraagd.

Een van de woordvoerders van de natuurverenigingen stelde dat met steeds kleine ingrepen de samenhang in het natuurgebied wordt aangetast. Daarom moet de vernatting meteen worden stilgelegd. ‘Ons grote bezwaar is dat het grote geheel niet is beoordeeld.’ Met een uitgebreid natuuronderzoek, voordat de maatregelen zijn uitgevoerd.

Bijbedoelingen

Volgens de raadsvoorzitter ligt er een principiële vraag in deze kwestie op tafel. Die overigens pas bij het hoger beroep zal worden behandeld. Als de vernattingsmaatregel ook een recreatieve functie heeft, dan is er mogelijk strijd met Europese regels. Zo worden volgens de natuurverenigingen de poeltjes zo aangelegd dat ze makkelijk vogelspotters aantrekken. Zulke bijbedoelingen bij een beheermaatregel zijn verboden. Het Europese Hof oordeelde eerder dat bomenkap in een Pools Natura 2000 gebied verder ging dan alleen bosbeheer. Die was ook bedoeld om de houtoogst te vergroten.

Alleen beheer

De woordvoersters van de provincie en Staatsbosbeheer bezwoeren dat het bij de vernatting alleen om beheer van het natuurgebied gaat.

De Raad doet binnen twee weken uitspraak over het stilleggen van het werk.

Nieuws

menu