Gemeenteraad Lelystad zet in op raadsakkoord. Opmaat voor nieuwe bestuurscultuur

De nieuw gekozen gemeenteraad van Lelystad. Foto: Fotostudio Wierd

De gemeenteraad in Lelystad heeft dinsdagavond een motie aangenomen met het voorstel te komen tot een raadsakkoord. De drie grootste partijen VVD, JongLelystad en GroenLinks hebben elkaar in een korte periode gevonden in de wens te komen tot een nieuwe werkwijze en dienden daartoe gezamenlijk als initiatiefnemers de motie in.

Met de motie worden tegelijkertijd twee onafhankelijke procesbegeleiders aangesteld die het proces zullen begeleiden om tot een raadsakkoord te komen voor de periode 2022-2026. Aansluitend wordt een nieuw college benoemd.

Een breuk met het verleden

Met de keuze voor een raadsakkoord wordt gebroken met het verleden. Daarin was het gebruikelijk om in te zetten op een coalitieakkoord waarmee wethouderposities vooraf al verzekerd waren. De initiatiefnemers hopen hiermee tot een nieuwe bestuurscultuur te komen in Lelystad, waarin de oude tegenstelling ‘coalitie versus oppositie’ wordt losgelaten en alle partijen inbreng kunnen leveren om zo te komen tot een breed gedragen programma voor de stad.

De initiatiefnemers spreken daarbij nadrukkelijk de wens uit ook de verbinding met de samenleving en de samenwerking met de ambtelijke organisatie nieuw elan te geven. Bij het raadsakkoord worden gezamenlijk de inhoud, werkwijze en portefeuilles vastgesteld alvorens collegeleden te benoemen.

Een zo groot mogelijk draagvlak

De twee procesbegeleiders, Magdaleen Sturm en Herman Grootelaar, hebben ervaring met het sluiten van akkoorden in andere gemeenten en zullen de komende weken intensief met alle partijen om de tafel gaan om medio juni een raadsakkoord met een zo groot mogelijk draagvlak ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Onderdeel van het proces is het selecteren van wethouders, waardoor er voor het zomerreces ook een nieuw college kan worden geïnstalleerd.

Nieuws

menu