Plannen voor herinrichting Spelwijk, Biddingweg en Bisonweg in Biddinghuizen zijn klaar

De huidige aansluiting van de Biddingweg op de Bisonweg ten zuiden van Swifterbant.

De huidige aansluiting van de Biddingweg op de Bisonweg ten zuiden van Swifterbant. Foto: Fotostudio Wierd

Het college van burgemeester en wethouders van Dronten heeft een besluit genomen over de herinrichting Spelwijk, Biddingweg en Bisonweg in Swifterbant. Op basis van drie goed bezochte participatiebijeenkomsten is het afgelopen jaar samen met inwoners en ondernemers gezocht naar een toekomstbestendige inrichting met zoveel mogelijk draagvlak.

Wethouder Irene Korting: ‘Ik ben blij dat we met de revitalisering van Spelwijk binnenkort aan de slag kunnen. De plannen voor de verbetering van de openbare ruimte zien er goed uit. Het is ook mooi dat we voor de Bisonweg en Biddingweg nu alvast uitgangspunten kunnen vaststellen. Dit heeft geleid tot een voorstel waarin wordt voldaan aan het raadsbesluit en de wettelijke verkeersveiligheid met een zo optimaal mogelijk draagvlak. Daarbij is goed gekeken naar het algemeen belang en waar mogelijk rekening gehouden kan worden met individuele belangen. Graag wil ik alle inwoners en ondernemers uit Swifterbant bedanken voor de wijze waarop zij met de gemeente hebben meegedacht’.

Binnen bebouwde kom naar 50 km per uur

De wegen worden binnen de bebouwde kom geplaatst, gaan naar 50 kilometer per uur en moeten geschikt zijn voor vracht- en landbouwverkeer en voldoen aan de wettelijke verkeersveiligheid. Er komt een breed vrijliggend fietspad voor twee richtingen, welke ter hoogte van de Industrieweg wordt doorgetrokken tot aan de Dronterringweg.

Verbreding van de Biddingweg

De Biddingweg wordt breder dan in de huidige situatie en met 3.5 meter geschikt voor het brede landbouw- en vrachtverkeer inclusief bermverharding naast de rijstrook en exclusief de overrijdbare middengeleider. Ook komen er geen plateaus, drempels in - en bandopsluiting langs de Biddingweg, behalve eventueel bij de t-kruising Industrieweg -Biddingweg.

Geen bomen aan akkerzijde Biddingweg en Bisonweg

Op verzoek van de agrarische ondernemers worden in de berm langs de akkerzijde van de Biddingweg en Bisonweg geen bomen geplant ter voorkoming van schade door opdroging van land.

Rotondes bij kruisingen Bisonweg-Bosweg en Biddingweg-Bosweg

De kruisingen Bisonweg-Bosweg, Biddingweg-Bisonweg zijn kruisingen tussen gebiedsontsluitingswegen, dus hogere verkeersintensiteiten, groter aandeel vracht- en landbouwverkeer. Door te kiezen voor een oplossing met een rotonde kan zonder plateau’s of drempels de snelheid voldoende worden verlaagd, is de voorrang goed geregeld en wordt de fietsveiligheid goed geborgd.

Bedrijventerrein Spelwijk wordt gerevitaliseerd

Ook de uitkomsten van het participatieproces van bedrijventerrein Spelwijk zijn meegenomen in dit project. De openbare ruimte op het bedrijventerrein krijgt door dit plan kwaliteitsimpuls voor de fietsverbindingen, (sociale) veiligheid, doorstroming en representatieve uitstraling.

Verkeersveilig ontwerp T-kruising Biddingweg-Industrieweg

Tijdens het participatieproces kon geen eenduidige overeenstemming worden gevonden over een oplossing voor het kruispunt bij de Biddingweg en Industrieweg. De fietsersbond, ouders van schoolgaande kinderen, LTO en Cumela zijn geen voorstander van een T-kruising met een plateau en geven de voorkeur aan een ruim gedimensioneerde rotonde die geschikt is voor agrarische weggebruikers. Terwijl agrarische ondernemers, ondernemers van Spelwijk, Dorpsbelangen Swifterbant en direct omwonenden geen voorstander zijn van een ruime gedimensioneerde rotonde of plateau. Daarom heeft het college besloten om eerst een verkeersveilig ontwerp voor een T-kruising voor de Industrieweg - Biddingweg te laten ontwikkelen dat aansluit bij de beleidsuitgangspunten van het gemeentelijk verkeer en vervoersplan en de CROW-richtlijnen.

Als het ontwerp met een kostenraming voor een verkeersveilige T-kruising beschikbaar is, kan een gefundeerde keuze worden gemaakt tussen een oplossing voor een T-kruising of een ruim gedimensioneerde rotonde. Dan kunnen aspecten als kosten, beleidsuitgangspunten uit het gemeentelijk verkeer en vervoersplan, CROW-richtlijnen, verkeersveiligheid, impact op de omgeving, dekkingsmogelijkheden uit de anterieure overeenkomst en draagvlak bij ondernemers en inwoners tegen elkaar worden afgewogen.

Samenhang en afhankelijkheid Swifterbant-zuid

Vanwege de samenhang tussen Spelwijk, Biddingweg, Bisonweg en mogelijke nieuwbouw Swifterbant Zuid is ervoor gekozen om dit tegelijk uit te werken. Vanwege de (financiële) afhankelijkheid van het woningbouwproject Swifterbant Zuid, wordt de besluitvorming over inrichting Biddingweg, Bisonweg en bedrijventerrein Spelwijk in samenhang met Swifterbant Zuid vormgegeven.

Een voorstel voor Swifterbant-Zuid is voorgelegd aan de gemeenteraad.