De Floriade biedt de gemeente Dronten kansen

Het Floriadepark in Almere.

Het Floriadepark in Almere. Foto: Floriade

Dronten wil koploper worden op het gebied van agrofood. Daarom is er een ‘Kennisbroedplaats Dronten’ in ontwikkeling. Daar zijn allerlei partijen bij betrokken, want het bedrijfsleven en het onderwijs moeten de belangrijkste trekker zijn van het geheel.

Voor menselijke consumptie

‘Agrofood’ betreft alle landbouwproducten die bestemd zijn voor menselijke consumptie. Dronten heeft een groot areaal aan landbouwbedrijven en zit in het hart van een van oorsprong agrarische provincie. ‘De agrofoodsector is een belangrijke pijler in de economische structuur van Dronten en is hiermee één van de belangrijkste sectoren om economische groei te bevorderen,’ schrijft het college in een informatiebrief aan de raad.

Op de internationale kaart

Daarom is de gemeente in 2019 al gestart, samen met ondernemers en onderwijsinstellingen, om te verkennen hoe ‘Agrofood Dronten’ de komende decennia nadrukkelijker op de internationale kaart kan worden gezet. ‘In een aantal sessies met circa 15 stakeholders is vastgesteld dat de Flevolandse regio, mede onder aanvoering van gemeente Dronten, sturing zou moeten geven aan het verbinden van alle verschillende initiatieven in onze gemeente.’

‘Wat concreet gemist wordt, is een plek waar al deze initiatieven samenkomen, waar starters op weg worden geholpen in hun ondernemerschap, waar men elkaar inspireert, van waaruit aansluiting plaatsvindt op provinciale- en regionale programma’s, waar innovatieve ontwikkelingen gecreëerd en gestimuleerd worden en waar de verschillende partners in de sector hun eigen rol innemen.’

Kennisbroedplaats

Door het ontwikkelen van een kennisbroedplaats op het gebied van agrofood hoopt Dronten nationale en internationale bedrijven op dat gebied te trekken. Een fysiek startpunt is er al. ‘Het Actieplan Agrofood Dronten sluit naadloos aan bij de missie en visie van het agrarisch onderwijs in Dronten. Om die reden stelt Jolanda Berntsen, directeur Aeres Hogeschool Dronten, een fysieke ruimte beschikbaar op het terrein van Aeres Hogeschool om te starten met de Kennisbroedplaats. Een locatie op het Aeres-terrein is een perfecte plek waar Kennisbroedplaats Dronten zich verder kan ontwikkelen; een plek te midden van ‘the next generation’, waar starters en ervaren ondernemers elkaar ontmoeten en waar verbinding plaatsvind. Daarnaast zal Aeres in aanvang een trekkersrol vervullen in de Kennisbroedplaats.’

De gemeente ziet in deze startfase een aanjagende en verbindende rol voor zich en gaat er vanuit dat het bedrijfsleven aan zal haken. ‘Van de gemeente wordt verwacht dat zij een aandeel levert in de verkenning van samenwerkingen met ondernemers, onderzoek en onderwijs, betrokken is bij het organiseren van evenementen en verbindingen legt naar programma’s die het algemeen maatschappelijk belang dienen. Ondernemers en onderwijs blijven echter in de lead.’

Kans door Floriade

Voor 2022 zullen veel van de activiteiten van het verse kenniscentrum een directe relatie hebben met de Floriade, de wereldlandbouwtentoonstelling die dan plaatsvindt in Almere. ‘Zo kunnen er activiteiten ontwikkeld worden die bezoekers van de Floriade verleiden om Dronten te bezoeken, biedt Floriade een podium voor (internationaal) zakendoen en kunnen er evenementen worden georganiseerd op het Floriade terrein.’

Hiervoor is door de gemeenteraad in 2017 al budget beschikbaar gesteld, 25.000 euro per jaar tot aan de Floriade. Voor de jaren erna zal er aanvullend budget nodig zijn. Dronten verwacht ook een beroep te kunnen doen op Europese subsidies hiervoor. Die mogelijkheden worden onderzocht door Aeres en de provincie.