Dronten Toen 122 | Kritiek van burgemeester is niet mals

'NOP schuwde het gevecht'. Foto: Kees Hermus

In aflevering 122 van ‘Dronten Toen’ schrijft Kees Hermus over een teleurgestelde burgemeester.

In de krant van 4 juli 1978 wordt melding gemaakt van de teleurstelling van burgemeester Van Veldhuizen over de houding van de gemeenteraad van de Noordoostpolder. De kritiek van de burgemeester is niet mals: ‘Het is erg als een gemeenteraad zich zo van een taak, gericht op de toekomst, afscheept’.

Twaalfde provincie

Uit de berichtgeving van de krant blijkt dat bijna de gehele gemeenteraad van Dronten een voorstander is van de zogenaamde twaalfde provincie, dus een provincie van alle IJsselmeerpolders. De gemeente/adviesraden kunnen tot 1 oktober hun zienswijze kenbaar maken en het is de bedoeling dat ze tot een unaniem pre-advies zullen komen in het aanstaande Flevo-overleg. De gemeenten Noordoostpolder en Urk waren kennelijk nog niet zover. Er is tegelijkertijd namelijk een discussie gaande over een landelijke bestuurs-reorganisatie.

Bestuurlijke indeling

Dat vraagt om enige toelichting. In 1974 had het kabinet Den Uyl met de ministers de Gaay Fortman en Gruijters een ‘Concept structuurschets van de bestuurlijke indeling van Nederland’ naar buiten gebracht. In dit voorontwerp wordt het land opgedeeld in 44 bestuurs-rayons, als voorbereiding op de instelling van stads-gewesten of streekgemeenten. Het Parlement vreesde voor uitholling van de positie van gemeenten.

In 1975 wordt weer gekozen voor ‘schaalvergroting’ van het lokale bestuur door instelling van kleinere provincies. Vervolgens komt er een wetsontwerp voor 26 provincies nieuwe stijl, dat later weer wordt gewijzigd naar 24 en weer later naar 17 miniprovincies. De verschillende ministers van Binnenlandse Zaken hadden daar ook eigen visies over, hetgeen nogal wat onrust teweeg bracht.

Bezuinigingsoperatie

Dit soort bestuurlijke reorganisaties is bijna altijd bedoeld als grote bezuinigingsoperaties van het Rijk. Het vond echter geen genade in de ogen van de Tweede Kamer. Uiteindelijk was het minister Rietkerk, die in 1983 met zijn Decentralisatie-plan, het idee van de mini-provincies, introk.

In een Flevolander van oktober 1978 wordt gemeld, dat B&W van Dronten het noodzakelijk vindt om vooral de eenheid te handhaven om te komen tot een twaalfde provincie Flevoland. De toenmalige minister Hans Wiegel wilde de polders namelijk weer toewijzen aan omliggende provincies.

Bron: A. Korsten: reorganisatie van binnenlands bestuur

Nieuws

Meest gelezen

menu