Dronter sportaanbieders maken uitvoeringsplan sport

Dronten - De afgelopen maanden hebben vertegenwoordigers van verschillende sportaanbieders uit Dronten samen met de gemeente het uitvoeringsplan Sportbeleid 2019 opgesteld. Het plan is 12 februari gepresenteerd aan het college. Burgemeester en wethouders waren erg enthousiast over het plan.

'Er is door jullie, om in sporttermen te blijven, een topprestatie geleverd', zo sprak een lid van het college.

In 2018 heeft de gemeenteraad het sportbeleidsplan 'Dronten in Beweging 2018 – 2021' vastgesteld. In dit beleidsplan worden de doelstellingen en de uitgangspunten van het sportbeleid op hoofdlijnen voor de komende vier jaren omschreven. Het hoofddoel is dat ‘Elke bewoner kan meedoen aan de samenleving door sport en beweging'.

Om het sportbeleid in de praktijk handen en voeten te geven wordt er jaarlijks een concreet uitvoeringsplan opgesteld. In dit plan worden rondom de thema’s Lichamelijke & Mentale gezondheid, Verbinden & Ontmoeten en Toekomstbestendige sportverenigingen concrete activiteiten en voorzieningen benoemd.

Het uitvoeringsplan is ontwikkeld door de zogenaamde 'kopgroep' die bestond uit vertegenwoordigers van MHC Flevoland, Gyjatu, Swift ’64 voetbal, BAS voetbal, Flevostar, Shoganai, de Vrijbuiters softbal, AsvD korfbal, Optisport en de buurtsportcoaches van de Meerpaal. De gemeente heeft bij de ontwikkeling van het uitvoeringsplan 2019 een faciliterende rol gehad.

In het coalitieakkoord is aangegeven dat inwonersparticipatie belangrijk wordt gevonden. De sportnota en het uitvoeringsplan sport 2019 zijn ontwikkeld samen met inwoners en betrokken organisaties. Een goed voorbeeld van inwonersparticipatie, waardoor het draagvlak voor het uitvoeringsplan groot is.