Noordzoom is beoogde eerste ontwikkellocatie voor 'Excellent Wonen'

Lelystad - Het college van burgemeester en wethouders van Lelystad vindt de Noordzoom de meest geschikte locatie voor 'Excellent Wonen': woningen op grotere kavels in de middeldure tot dure sector. Het college vraagt de gemeenteraad om de Noordzoom aan te wijzen als ontwikkellocatie.

'De ligging aan de rand van de stad en het uitgestrekte Zuigerplasbos biedt kansen voor het creëren van een uniek woonmilieu met grote aantrekkingskracht op mensen binnen de regionale woningmarkt', constateert het college na een verkennend onderzoek. Na besluitvorming door de gemeenteraad kan een nadere verkenning van deze locatie plaatsvinden.

Woningmarkt MRA

De woningmarkt in de regio Amsterdam is oververhit: de vraag naar woningen is vele malen groter dan het aanbod. Binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) wordt samengewerkt aan een oplossing om versneld woningen te bouwen. De gemeente Lelystad heeft toegezegd haar bijdrage te leveren aan deze versnellingsopgave. 

Om voldoende kwalitatieve en onderscheidende woningen in het hogere segment aan te kunnen blijven bieden binnen de MRA, wil het college tijdig daarvoor geschikte gebieden aanwijzen en in ontwikkeling nemen. Het bestaande aanbod aan luxe woonmilieus, zoals Flevogolf Resort, Buitenhof en Houtribhoogte raakt namelijk op. Met de ontwikkeling van de Noordzoom kan in de behoefte aan ‘luxe wonen’ in een groene omgeving worden voorzien. De locatie Noordzoom heeft als eerste de voorkeur boven de onderzochte locaties Meerdijkhaven en Warande, deelgebied 4.

Uniek woonmilieu in een groene setting

De Noordzoom kenmerkt zich als een gebied met een groene uitstraling vanwege haar ligging nabij het Zuigerplasbos. Het gebied bestaat uit een aantal groene en met hagen omgeven ‘kamers’. Uit de verkenning naar Excellent Wonen blijkt dat deze kamers uitermate geschikt zijn als basis voor luxe woonbebouwing. Het groene raamwerk en de bestaande (wandel- en fiets-) padenstructuur blijven zoveel mogelijk intact. Ook blijven de nog bestaande volkstuinen in de omgeving gehandhaafd. Hierdoor ontstaat een gebied waar wonen en recreatie samenkomen. Recreatief medegebruik van dit gebied blijft volop mogelijk en kan waar mogelijk versterkt worden.

Gefaseerde ontwikkeling op basis van vraag

Door de indeling van het gebied in kamers is het mogelijk om het gebied in delen te ontwikkelen. De omvang van de kamers, met circa 20 tot 30 woningen in lage dichtheid, biedt de mogelijkheid om meerdere unieke thema’s of accenten uit te werken. Hierdoor is de kleinschaligheid en exclusiviteit geborgd en kan aangesloten worden bij de actuele vraag van een brede doelgroep. Bijvoorbeeld aan de hand van thema’s als biobased bouwen, duurzaam of ecologisch bouwen of landelijk bouwen. 
Mocht er na het ontwikkelen van één of meer kamers geen vraag meer zijn naar Excellent Wonen, dan kan dit eenvoudig dienen als eindsituatie zonder dat het gebied ervaren wordt als niet afgeronde ontwikkeling. Hierdoor krijgt het vraaggestuurd bouwen vorm. Het gebied biedt ruimte om 100 tot 150 woningen te realiseren.

Vervolg

Pas nadat de gemeenteraad de Noordzoom heeft aangewezen als eerste locatie voor Excellent Wonen wordt de planvorming actief opgestart. Er worden de nodige onderzoeken uitgevoerd, de financiële haalbaarheid wordt nader getoetst en er wordt een aangepast bestemmingsplan en stedenbouwkundig plan opgesteld. Tijdens de nadere verkenning worden de omwonenden meegenomen en geïnformeerd over de planvorming. Zodra er een globale verkenning gereed is zal dit met de direct omwonenden en belanghebbenden worden gecommuniceerd zodat zij mee kunnen denken in de planvorming.