Politiek Dronten neemt kennis van retailvisie

Dronten - Stel, je bent ondernemer met een winkel in winkelcentrum Suydersee. Je hebt de afgelopen weken veel gelezen over de retailvisie, weet dat die in januari behandeld wordt door de gemeenteraad en dacht donderdagavond ‘Weet je wat? Ik ga eens naar de gemeenteraadsvergadering’. Grote kans dat je dan of gillend bent weggelopen, of tijdens de behandeling in een diepe slaap bent gevallen.

Om bij thuiskomst een straffe borrel te nemen.

Bestuurlijke discussie

Een groot deel van de discussie ging namelijk over de vraag of de gemeenteraad zou instemmen met de retailvisie, de nota die een vooruitblik werpt op de toekomst van de detailhandel en horeca in de gemeente Dronten, of dat de gemeenteraad die voor kennisgeving zou aannemen. Een bestuurlijke discussie, die weliswaar politiek wat aanknopingspunten biedt om elkaar de maat te nemen en de les te lezen, maar waar je de lezer liever niet mee lastig wil vallen. Dus, om u niet langer in spanning te houden: de gemeenteraad heeft de nota ter kennisname aangenomen. En daarmee hebben we een uur van de twee uur durende discussie samengevat.

De Lidl

Ongeveer driekwart van de rest van de discussie ging over de nieuwe vestiging van een Lidl in Dronten-West. Dat houdt verder geen verband met de retailvisie, want een besluit daarover is al veel eerder genomen. De gemeenteraad staat nu aan de vooravond van een besluit over de wijziging van het bestemmingsplan die daarvoor nodig is, maar ook dat komt later.

Omstreden

Maar de komst van de Lidl is omstreden. Ondernemers in de andere centra zijn tegen. Zij zien geen ruimte voor een extra supermarkt in Dronten. Swifterbant is zelfs bang dat dit de doodsteek voor haar centrum is. Bewoners daarentegen zien de Lidl graag komen.

Omdat de besluitvorming over de Lidl al in een vergevorderd stadium is en alleen nog op planologische gronden kan worden tegengehouden, vond wethouder Irene Korting het wel zuiver de Lidl te noemen in de retailvisie. PvdA en GroenLinks vertrouwden het echter niet. Zij vermoedden dat met het aannemen van de retailvisie ook de komst van de Lidl niet meer tegen te houden zou zijn, als de politiek dat al zou willen. Ofschoon wethouder Korting bezwoer dat het noemen van de Lidl in de retailvisie geen enkele formele status heeft, werd het wantrouwen bij deze partijen niet weggenomen. Omdat deze partijen beseften dat er geen meerderheid te vinden zou zijn voor het schrappen van de Lidl uit de nota, werd er daarom voor een bestuurlijke oplossing gekozen: we nemen de nota voor kennisgeving aan, maar stemmen er niet mee in. Dat voorstel werd wel door een meerderheid van de gemeenteraad gesteund.

Swifterbant

Viel er dan voor de individuele ondernemer of inwoner die geen supermarkt heeft en zich niet druk maakt over wel of geen Lidl in Dronten-West helemaal niets te halen deze avond? Zeker niet.

Want de retailvisie zal uitmonden in actieplannen voor een groot aantal gebieden. Swifterbant kan zich daarbij in een warme politieke belangstelling weten. De gemeenteraad erkent dat de leefbaarheid in het dorp voor een groot deel bepaald wordt door het centrum. De VVD diende daarom een voorstel in voor flexibilisering van hen centrum in Swifterbant, zodat winkelpanden die leeg staan of komen, ook voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt, zoals zorgvoorzieningen, startende ondernemers of tijdelijke woonruimte voor bijvoorbeeld jongeren. Dat voorstel werd ook aangenomen.

Deadline actieplannen

Een andere belangrijke wijziging is dat de actieplannen die uit de retailvisie vloeien, voor december 2019 gereed zullen zijn. Zo wordt er in de visie gesproken over de Kop van het Ruim, dat nu een rommelige uitstraling zou hebben en waar wat moet gebeuren, en waar zelfs sloop als mogelijkheid wordt genoemd. Ook het centrum in Biddinghuizen verdient politieke aandacht en snelle actie. Door een deadline te stellen voor de individuele actieplannen, hoeven de ondernemers in dat gebied niet erg lang in onzekerheid te verkeren.