Pauze in behandeling heeft retailvisie goed gedaan

Dronten – De gemeenteraad heeft donderdag de behandeling van de retailvisie voortgezet, die in november werd gestaakt omdat het erg laat werd. En die pauze van twee maanden heeft het onderwerp goed gedaan, want met name wethouder Irene Korting heeft de tussentijd gebruikt om met partijen in gesprek te gaan.

De eerste lancering van de retailvisie in oktober vorig jaar deed wel wat stof opwaaien. In het stuk wordt een gemeentebrede visie op de detailhandel, horeca en facilitaire bedrijven binnen de gemeentegrenzen van Dronten beschouwd: welke ontwikkelingen komen er op Dronten af en hoe moet de gemeente daarmee omgaan?

Conclusies

Zo wordt in de Retailvisie geconcludeerd dat winkelcentrum Suydersee kleiner en compacter moet, in de strijd tegen en het voorkomen van (meer) leegstand. Detailhandel aan De Noord zou verplaatst moeten worden naar elders. De winkelcentra in Swifterbant en Biddinghuizen verdienen speciale aandacht, waarbij ook fysieke maatregelen in de infrastructuur het winkelgebied moeten ondersteunen. Detailhandel aan De Rede is niet wenselijk, de bedrijven daar zouden zich met name moeten richten op horeca, makelaars, zorgverleners, rijwielzaken, een bank of de notaris en dergelijke.

Het zijn de meest in het oog springende hoogtepunten uit de visie, die tot stand is gekomen na uitvoerig overleg met heel veel betrokkenen, zoals ondernemersverenigingen en andere belangenorganisaties.

Kop van het Ruim

Maar toch bleek dat overleg door veel direct betrokkenen node gemist te worden. Zo wordt in de visie de Kop van het Ruim een ‘rommelig winkelgebied’ genoemd. Detailhandel in Suydersee zou geconcentreerd moeten worden in het winkelrondje, een vierkant in dit geval, waarbij de aanloopgebieden ‘van kleur moeten verschieten’, met ruimte voor bijvoorbeeld horeca, wonen en in het uiterste geval zelfs sloop.

Dat laatste schoot veel ondernemers in het gebied in het verkeerde keelgat. Heel vervelend ook om dat uit de krant te moeten vernemen. Wethouder Korting heeft de noodgedwongen pauze bij de behandeling van de nota dan ook aangegrepen om met hen in gesprek te gaan, des te meer omdat de gemeenteraad daar op aandrong.

Stakeholders en participatie

De politiek was daar donderdag erg blij mee en prees de wethouder voor haar optreden. Korting beloofde bovendien binnenkort met een twee aanvullende nota’s te komen: een ‘stakeholdersanalyse’ en een participatieplan. In de eerste zullen alle overlegpartners van de gemeente, zoals bijvoorbeeld de stichting Does, nog eens tegen het licht worden gehouden: vertegenwoordigen zij daadwerkelijk de belangen van degenen die zij zouden moeten vertegenwoordigen en welke belangen hebben zij? In het participatieplan zal nader worden ingegaan op hoe ondernemers en ook de inwoners van Dronten worden betrokken bij uitvoering van de retailvisie. Korting gaf in ieder geval aan geleerd te hebben dat het soms nodig is om verder te kijken dan alleen vertegenwoordigende instanties en als gemeente ook het gesprek met individuele ondernemers te moeten aangaan.

Verdere plannen

Want de retailvisie is niet meer dan een wijde blik op een specifiek onderwerp, die zal moeten uitmonden in concrete plannen. Van sloop van welk pand dan ook is voorlopig absoluut nog geen sprake.

Het CDA benadrukte daarbij dat er, voor wat betreft winkelcentrum Suydersee, erg wordt ingestoken op het winkelkwadrant. ‘Maar dat zijn de a-locaties, en niet iedere ondernemer kan daar gaan zitten. De andere locaties kunnen juist van belang zijn voor startende ondernemers, daar moet ook aandacht voor zijn,’ vond Ferdinand Zomerman.

De Lidl

En ja, nu mist de geoefende lezer nog één onderwerp: de Lidl in Dronten-West. De vorige keer dat de retailvisie besproken werd, besloeg de discussie over de komst van die supermarkt in Dronten-West een groot deel van de beraadslaging.

Ook voor de vergadering donderdag was dat het geval, want voorzitter Martien Hermans van Ondernemersvereniging De Driehoek riep de gemeenteraad op waar er in de retailvisie gesproken wordt over de komst van een Lidl, dat eruit te halen. Want de visie stelt volgens hem dat er geen winkeloppervlakte bij moet komen in Dronten en dat de vestiging van een Lidl in West een bedreiging is voor het winkelcentrum in Swifterbant en ook voor Suydersee.

Niet te stoppen

Daar zit wel een probleem. Wethouder Irene Korting gaf aan dat het wel zo eerlijk is de komst van de Lidl te noemen in de visie, omdat de besluiten daarover eigenlijk al zijn genomen. In het verleden heeft de gemeente, eerst het college en daarna ook de gemeenteraad, een positieve grondhouding aangenomen voor de komst van die supermarkt. Onderzoeken gaven toen aan dat er voor de kern Dronten in het algemeen en het winkelcentrum in West specifiek wel degelijk ruimte en behoefte was aan een supermarkt met een discountformule.

De enige grond waarom de gemeenteraad de komst van een Lidl nu nog kan tegenhouden, is bij de bestemmingsplanwijziging die deze zomer op de agenda staat. ‘Maar dan moet je wel met hele goede, ruimtelijke argumenten komen waarom je dat niet wil, en ik kan die niet verzinnen. Ik heb het idee dat er bij de Lidl in West geen weg meer terug is,’ gaf Rob van der Schans (D66) aan. Daarbij legde hij de vinger op de zere plek, want als de politiek nu nog de komst van die supermarkt wil tegenhouden, kan die supermarkt vervolgens een forse schadeclaim indienen.

Leefbaarheid Swifterbant

Daar komt bij dat er in de retailvisie geen besluiten worden genomen over wel of geen Lidl. Dat besluit staat dus, in een andere procedure en een ander voorstel, voor de zomer nog op de raadsagenda.

De komst van de Lidl naar Dronten-West lijkt dus een gelopen race, een voldongen feit. Dat er politiek grote zorgen bestaan over wat de komst van die supermarkt kan betekenen voor het winkelcentrum in Swifterbant, doet daar niets aan af. Sommige partijen denken dat dit de doodsteek zal zijn voor in ieder geval één van de supermarkten in het dorp, maar misschien uiteindelijk wel voor een groter deel van het centrum daar. ‘Het is niet gezegd dat de komst van een Lidl in West het centrum in Swifterbant vernietigd,’ zei wethouder Korting, maar dat was Paul Vermast (GroenLinks) wat te gortig. ‘Dat is een treurig argument. Want als het wel zo is, wat kunnen we er dan nog aan doen?’

Extra aandacht

De gehele gemeenteraad is het er daarom over eens dat het centrum in Swifterbant extra aandacht verdient. Dat centrum is belangrijk voor de leefbaarheid in het dorp, en als het centrum in gevaar is, is de leefbaarheid dat dus ook.

Later deze maand beslist de politiek over de retailvisie. Of daar dan wel of geen Lidl in West in wordt genoemd, zal blijken: enkele partijen willen dat uit het voorstel halen. Maar die Lidl, die komt er wel. Daar is geen retailvisie voor nodig.