Adviesraad Sociaal Domein: een naam die de lading dekt

Dronten - De gemeente Dronten gevraagd en ongevraagd van advies dienen als het gaat over het beleid op het sociaal domein: de Adviesraad Sociaal Domein Dronten is er druk mee.

Voorheen deed men dat onder de naam OBD, maar sinds 1 januari is de afkorting ASD Dronten. Janke van Struik (voorzitter), Renè Spanjersberg (penningmeester) en Lia Flipse (secretaris) leggen uit.

‘OBD stond voor ‘Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten’, maar daarin werd nauwelijks herkend wat we vandaag de dag doen,’ zegt Van Struik. 'Vandaar dat we op zoek gingen naar een nieuwe een praktische naam, een naam die de lading dekt.’

Daarvoor hoefde men het wiel niet opnieuw uit te vinden. ‘Er is al een landelijke Adviesraad Sociaal Domein, die fungeert als landelijke koepel, daar zijn wij als plaatselijke afdeling ook bij aangesloten. Maar het is ook een veel prettigere naam, omdat die goed weergeeft wat we doen.’

Werkzaamheden

Want wat doet ASD Dronten? ‘De adviesraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Dronten en adviseert namens hen, gevraagd en ongevraagd, het college van burgemeester en wethouders over het sociaalmaatschappelijk beleid,’ legt Lia Flipse uit. Dat is geen vrijblijvende taak, niet voor ASD Dronten, maar ook niet voor de gemeente. ‘Er zijn de afgelopen jaren een hoop nieuwe taken op de gemeente afgekomen op het sociaal domein. Taken die eerder onder verantwoordelijkheid van de landelijke overheid werden uitgevoerd, maar zijn gedecentraliseerd. Dan hebben we het over de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Uitvoering,’ zegt Flipse.

Niet vrijblijvend

‘De gemeente Dronten is verplicht om inwoners te betrekken bij de besluitvorming over beleid in het sociaal domein, de Jeugdwet en de WMO. Hiervoor is een verordening opgesteld,’ vervolgt Flipse. En dat betrekken van inwoners gebeurt via de ASD Dronten. ‘In de praktijk komt het er op neer dat we over de schouder meekijken met de gemeente als het gaat om zaken waar de inwoners mee te maken krijgen die hulpmiddelen en/of ondersteuning nodig hebben omdat ze beperkingen hebben. Die beperkingen kunnen lichamelijk zijn, geestelijk of allebei. Dat geldt voor alle inwoners van jong tot oud en van arm tot rijk. De verordeningen of beleidsstukken die in voorbereiding zijn en die daar direct of zijdelings mee te maken hebben worden door de ons beoordeeld,’ zegt Van Struik.

Adviezen

‘Ter voorbereiding van een advies worden de vertegenwoordigers van aangesloten organisaties/verenigingen die in de adviesraad deelnemen betrokken. Afhankelijk van het onderwerp wordt er een werkgroep gevormd die specifiek daarvoor informatie kan halen vanuit hun achterban. Dit om het advies zo goed mogelijk voor te bereiden en te onderbouwen,’ legt Flipse uit.

‘Let wel: we zijn geen individuele belangenbehartiger. Wij zijn er echt voor de beleidsmatige zaken. Soms kunnen individuele gevallen wel duiden op een groter, algemeen probleem, en dan kunnen we wel in actie komen, maar voor individuele klachten zijn er andere instanties,’ voegt Spanjerberg toe.

Samenwerking

De gemeente is vervolgens ook verplicht iets met de adviezen te doen. ‘Als het gaat om nieuw beleid, moet men ons advies ter harte nemen. Men hoeft niet alles over te nemen, maar moet in een voorstel wel beargumenteren wat men overneemt van ons advies, en als men iets niet overneemt, waarom men dat niet doet,’ zegt Van Struik.

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit vrijwilligers. Flipse: ‘In de ASD Dronten zitten verschillende vertegenwoordigers van verenigingen en/of organisaties, maar er zitten ook cliënten in die zelf gebruikmaken van de voorzieningen vanuit de WMO, Jeugdwet en/of Participatiewetgeving. Bijvoorbeeld cliënten die zelf in een rolstoel zitten, die zelf te maken hebben met begeleid werken, met de GGz of met problematiek rondom jeugd.’ Naast de cliënten zijn op dit moment de volgende verenigingen/organisaties in de ASD vertegenwoordigd:

De Meerpaal Welzijn, Stichting Onder Dak, Diaconieën, Burgers in de Knel, FNV, CNV, De Herberg, de Voedselbank, IMpact, klankbordgroep GGz, verschillende ouderenbonden en senioren in het algemeen. ‘De voorzitter is onafhankelijk. De enige betaalde functie binnen de ASD Dronten is die van de secretaris, maar dat komt omdat er een ongelooflijke hoeveelheid werk op ons afkomt. Dat kun je niet allemaal en alleen aan vrijwilligers overlaten.’

Breed terrein

Want al heet het nu Adviesraad Sociaal Domein, de adviezen gaan niet alleen daarover. ‘Nee,’ lacht Van Struik, ‘Het gaat bijvoorbeeld ook om de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van de mens, dat bepaalt dat alle inwoners van een land mee moeten kunnen doen. Dus ook mensen met een beperking. Dan gaat het over de toegankelijkheid van gebouwen, zoals de toegankelijkheid van informatie en communicatie, onderwijs, arbeid, wonen en vrije woningkeuze, mobiliteit en het aanbod van goederen en diensten zoals horeca, detailhandel en betalingsverkeer. Daarbij moet rekening worden gehouden met alle typen beperkingen: fysiek, zintuigelijk, verstandelijk, psychisch en chronische ziekte.’

Dat is niet niks, zegt ook Spanjerberg. ‘Gemeenten zijn verplicht een lokale inclusie agenda op te stellen. Inclusie wil zeggen; iedereen kan meedoen en iedereen hoort er bij. Het is van groot belang dat álle inwoners, organisaties en ondernemers worden betrokken bij deze lokale inclusie agenda. Het gaat immers ook om bewustwording bij de mensen die geen beperking ondervinden. Hoe kunnen ook zij bijdragen aan het mogelijk maken van een inclusieve samenleving. En ook daar spelen wij dus een rol, met gevraagd en ongevraagd advies.’

Goede relatie

Nu is een organisatie als de Adviesraad Sociaal Domein Dronten natuurlijk wel gebaat bij en in zekere zin afhankelijk van een goede relatie met de gemeente. Maar dat zit in Dronten wel snor. ‘Zeker,’ beaamt Flipse. ‘En dan hebben we het over ambtenaren, die het beleid opstellen en ons daarbij steeds beter en eerder weten te vinden. Het gaat nog wel eens een keer mis, maar daar leren we van. Maar we hebben het ook over de goede relatie met de wethouder, Peter van Bergen, die maandelijks met beleidsmedewerkers van de gemeente bij één van onze vergaderingen. Dat is echt uniek in Flevoland, in andere gemeenten gebeurt dat (nog) niet. Maar ook daarbuiten is hij makkelijk benaderbaar. Ook in informele overleggen.’

Signalen

Maar de ASD Dronten is ook afhankelijk van de signalen die men krijgt van de inwoners van Dronten. ‘Vandaar dat er zoveel vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties in de ASD Dronten zitten. En dan nog kunnen we wel versterking gebruiken. Bijvoorbeeld op het gebied van de Jeugdzorg is het moeilijk een goede vertegenwoordiging te vinden, ook van cliënten die daarmee te maken hebben of te maken hebben gehad. Maar wij hebben die signalen uit de samenleving wel nodig!’ benadrukt Van Struik. Vandaar dat de ASD Dronten daar nu actief op inzet. ‘We proberen de jeugd erbij te betrekken, bijvoorbeeld via de scholen. Want op dit moment is dat de minst georganiseerde groep.’

Beter leesbaar

En is het dan niet moeilijk beleidsstukken van de gemeente te lezen en ook nog te begrijpen? Flipse lacht. ‘Nou, dat is wel eens taaie stof. Maar ze worden steeds leesbaarder, hoor. Ook daar is tegenwoordig veel aandacht voor.’

De adviezen die de ASD Dronten vervolgens geeft, zijn openbaar: ze worden aan de gemeenteraad gezonden en verschijnen dus op de raadsagenda. ‘Maar ze staan ook allemaal op onze nieuwe website. Want met de naamsverandering hebben we ook daarin geïnvesteerd,’ zegt Spanjersberg. 

www.asd-dronten.nl