Voedselbank Dronten kan alle hulp gebruiken

Dronten - Dat de Voedselbank mensen bijstaat in hun eerste levensbehoefte, als geld voor eten geen vanzelfsprekendheid is, mag als bekend worden verondersteld. Maar de Voedselbank gaat daarmee ook een ander maatschappelijk thema te lijf: het voorkomen van voedselverspilling. En daarbij kan men alle hulp gebruiken.

‘We landen steeds beter in de Drontense samenleving,’ merkt Gerrit Ullersma, bestuurslid Klantenzorg en vrijwilligers, op. ‘Geldinzamelingsacties, de acties voor inzameling van artikelen bij supermarkten, de samenwerking met lokale supermarkten en boeren in de omgeving van Dronten, dat loopt allemaal erg goed. Maar we bereiken nog niet alle mensen die hulp nodig hebben. En dat is jammer.’

Normen

‘Het heeft te maken met onbekendheid en het feit dat veel mensen de drempel als hoog ervaren om op ons af te stappen,’ denkt voorzitter Frits Rutgers. Zo is de norm voor mensen die in aanmerking komen voor voedselhulp onlangs weer verruimd. ‘We kijken niet naar het inkomen op zich, we kijken naar wat mensen aan besteedbaar inkomen hebben. Dat betekent dat een eenpersoons huishouden dat minder dan 225 euro per maand vrij besteedbaar heeft, in aanmerking komt om van onze hulp gebruik te maken. Voor ieder gezinslid meer komt daar 90 euro bij. Dus een tweepersoonshuishouden dat minder dan 315 euro vrij te besteden heeft, kan zich melden, enzovoort.’

Dat betekent bijvoorbeeld dat lang niet alle klanten van de Voedselbank in een uitkering zitten. ‘Het aantal werkenden dat van onze hulp gebruik maakt, neemt toe. Dat heeft mede te maken met de armoedeval: doordat je bij een bepaald inkomen allerlei toeslagen kwijtraakt, ga je er per saldo in inkomen op achteruit,’ zegt Rutgers.

Netvlies

Dat het om het vrij besteedbare inkomen gaat, staat niet bij iedereen scherp op het netvlies. En dat is jammer, want mensen die hulp nodig hebben, zouden daar ook gebruik van moeten maken, vindt Rutgers. ‘Maatschappelijke Dienstverlening doet voor ons de intake. En we werken met allerlei organisaties samen, zoals het Welzijnswerk van de Meerpaal, om de doelgroep in beeld te krijgen. Maar de drempel om van hulp gebruik te maken is voor sommige mensen hoog. En dat is zonde, want daarmee ontzeg je jezelf ook veel,’ vindt Rutgers.

Toevoer

Voor wat betreft de toevoer van voedsel, loopt alles op rolletjes. ‘We werken in een landelijk verband, dat bijna 170 voedselbanken omvat en tien distributiecentra heeft. Zo halen wij elke week een vrachtwagen met voedsel voor ons uit Meppel. Daarnaast werken we samen met lokale supermarkten, boeren en andere bedrijven, lopen de lokale inzamelingsacties bij supermarkten erg goed en vindt er via de landelijke organisatie ook veel ruilhandel plaats. In de omgeving van Amersfoort bijvoorbeeld is er traditioneel veel aanbod van vlees, in onze regio van groenten,’ legt Ullersma uit.

‘We willen geen voedsel weggooien,’ zegt Rutgers. ‘Dus ook vanuit die optiek zouden mensen die ervoor in aanmerking koken, gewoon gebruik moeten maken van onze hulp.’ Op dit moment doen circa 150 huishoudens dat, en dat staat voor 450 personen in de gemeente Dronten die wekelijks voedsel krijgen. ‘Dat aantal schommelt. Een tijdje is het wat terug gelopen, nu neemt het weer toe. In Swifterbant loopt het aantal mensen dat gebruik maakt van de Voedselbank terug, in Biddinghuizen zien we de vraag juist weer wat stijgen. We weten niet precies waar dat door komt. Maar dat de economie aantrekt, merken wij nog niet echt.’

Vrijwilligers

Een organisatie als de Voedselbank, die volledig draait op vrijwilligers, zit wel altijd om hulp te springen. ‘We zoeken met name een opvolger voor onze bedrijfsleider, een bestuurslid ‘klantenzorg’ of ‘vriijwilligers’ en een medewerker voor de klantenzorg, zowel coördinerend als administratief,’ zegt Ullersma. ‘Daarnaast hebben we een coördinator voor de vrijwilligers nodig, die sollicitatiegesprekken en voortgangsgesprekken met onze vrwijwillgers wil voeren. Verder hebben we iemand nodig die zich actief bezighoudt met de pr. Bij de meeste deze functies gaan we uit van twee dagdelen per week.’

Ook gastheren en gastvouwen zijn van harte welkom voor de wekelijkse uitgifte. ‘Ons vrijwilligersbestand bestaat nu veelal uit gepensioneerden. We hopen, ook met dit artikel, met name ook jongeren te interesseren om ons team te versterken,’ zegt Rutgers. ‘Zij voelen zich hopelijk aangesproken door onze sociaal-maatschappelijke doelstelling, maar ook door het feit dat met een voorziening als de Voedselbank voedselverspilling wordt tegengegaan,’ weet Rutgers.

Tot slot: ook de klantenraad van de Voedselbank, de klankbordgroep van mensen die gebruikmaken van de Voedselbank, kan versterking gebruiken. ‘helaas zit daar nog niemand in uit Biddinghuizen en Swifterbant, dus in dat opzicht zouden we er graag twee mensen uit elk dorp bij hebben,’ zegt Ullersma.

Samenwerken

Kortom: in een tijd waarin een Voedselbank een noodzakelijke voorziening is, draait het in Dronten goed, maar kan het altijd beter. ‘Misschien is het goed om wat dat betreft ook nog twee andere zaken te benadrukken. Ten eerste delen we dus geen vaste voedselpakketten meer uit, maar kunnen mensen op de wekelijkse uitgiftedag bij ons als het ware boodschappen doen. De producten staan uitgestald op tafels en daar kan men een keuze uit maken. Men krijgt dus niet iedere week weer het vaste pak spaghetti, maar kan ook kiezen voor rijst, aardappels of een andere pasta,’ legt Rutgers uit.

Daarnaast heeft de Voedselbank de ambitie om samen te werken met andere organisaties die hulp bieden aan mensen die weinig te besteden hebben. In Biddinghuizen doen we dat bijvoorbeeld met inloophuis Kans, waardoor mensen die bij de wekelijkse voedseluitgifte ook even een kopje koffie kunnen drinken en met elkaar in gesprek kunnen komen, maar ook met bijvoorbeeld het Welzijnswerk van de Meerpaal. De intake wordt gedaan door MDF, die dan ook kijkt of hulp bij de financiën of schuldhulpverlening nodig is. In Dronten is er altijd iemand van Meerpaal Welzijn bij, om te zien of er nog andere hulp gewenst of nodig is. Door met allerlei organisaties samen te werken, hopen we mensen ook hulp te kunnen bieden om uit de situatie te komen waarin men gebruik moet maken van de Voedselbank,’ zegt Rutgers. Want al is dat voorlopig een toekomstdroom, het liefst zou de Voedselbank zien dat zij als voorziening niet meer nodig is.

Mooi werk

Aan de andere kant: de maatschappelijke functie die de Voedselbank vervult in de samenleving van Dronten, is ook in sociaal opzicht van meerwaarde. ‘En het is echt ontzettend mooi vrijwilligerswerk om te doen,’ weet Ullersma. ‘Je werkt in een dynamische omgeving, komt met veel en verschillende mensen in aanraking, je kunt daadwerkelijk iets betekenen voor iemand die het niet makkelijk heeft en onderling is het ook harstikke leuk. En je helpt voedselverspilling tegen te gaan. Kortom: voel je je door één of al die zaken aangesproken: kom erbij!’

Kijk voor meer informatie op de website van Voedselbank Dronten of bel 06-46744345.