Deal nieuwe natuur Schokland

Schokland - Wethouder Marian Uitdewilligen van gemeente Noordoostpolder, heemraad Ton Leijten van waterschap Zuiderzeeland en directeur Ben Huisman van Het Flevo-landschap hebben maandag de Samenwerkingsovereenkomst Nieuwe Natuur Schokland ondertekend.

Zij deden dit op landgoed Gastvrij Schokland, uitkijkend op het bijzondere voormalige eiland. In de overeenkomst is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor welke taken in het project Nieuwe Natuur ten zuiden van Schokland. Voor het beschermen van unieke archeologische waarden zijn de ondertekenaars voornemens om het waterpeil in een deel van het plangebied te verhogen. Deze gronden worden vervolgens ingericht en beheerd als weidevogelgrasland. 

De overeenkomst legt verschillende stappen vast die moeten leiden tot een definitief inrichtingsplan en peilbesluit. De partijen hebben met elkaar uitgesproken dat ze dit proces open en transparant willen doorlopen. Zij geven dit onder andere vorm door met de agrariërs in en nabij het gebied gesprekken te voeren over een meetnet voor het grondwaterpeil. De komende twee jaar zal vooral veel worden onderzocht en pas later wordt een definitief inrichtingsplan en peilbesluit verwacht.