Weer ruimte voor nieuwbouw sociale huurwoningen in Lelystad

Lelystad - De gemeenteraad van Lelystad buigt zich over de prestatieafspraken die de gemeente voor 2019 heeft gemaakt met woningcorporatie Centrada en huurdersorganisatie HVOB. Belangrijk in deze afspraken is de nieuwbouw van sociale huurwoningen.

Met het aantrekken van de woningmarkt en de toegenomen nieuwbouw in de vrije sector, zowel koop als duurdere huur, is er ruimte ontstaan voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen. De in de woonvisie en het raadsprogramma afgesproken balans van 70 procent koop/vrije sector huur versus 30 procent sociale huur is daarbij uitgangspunt.

2019 is 'inhaaljaar'

Centrada gaat in 2019 volgens de woningbouwprogrammering 169 woningen bouwen. De meeste daarvan zijn al in aanbouw. De eerste woningen (20 appartementen in Warande) worden in januari 2019 opgeleverd. Het bouwen van woningen is van belang om te voorkomen dat de wachttijden voor sociale huurwoningen verder oplopen. De afgelopen drie jaar is nauwelijks gebouwd door Centrada; 2019 wordt dan ook als ‘inhaaljaar’ gezien.

Betaalbaarheid

Samen met de gemeente levert Centrada veel inzet op het voorkomen van schulden bij haar huurders. Huurders worden vanaf het eerste moment dat huurachterstand ontstaat, aangesproken op hun betalingsverplichting. Middels de inzet van de ‘VoorzieningenWijzer’ krijgen, bij wijze van proef, honderd huurders een gratis adviesgesprek. De gesprekken richten zich op het benutten van besparingsmogelijkheden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van toeslagen en kritisch te kijken naar de kosten van zorgverzekering en energiecontract. Als de proef slaagt, dan wordt dit aan meer huurders aangeboden.

Meer ruimte voor middenhuur

Centrada wil in 2019 middeldure huurwoningen (huurprijs tussen 710,86 euro en 900 euro) ontwikkelen voor huishoudens met een midden inkomen, al dan niet in combinatie met projecten voor sociale huurwoningen. Gemeente en Centrada onderzoeken in de eerste helft van 2019 welke locaties mogelijk kunnen worden aangewezen en hoe dit vorm kan krijgen. Het doel van deze prestatieafspraak is dat zittende huurders van Centrada met een midden inkomen gemakkelijker kunnen doorstromen.

Wonen en zorg

Als gevolg van de vergrijzing en de behoefte om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen, wordt gezamenlijk  gewerkt aan o.a. de doorontwikkeling van woonzorgzones, de uitvoering van de bewustwordings-campagne ‘Lang zult u Wonen’ en van het project ‘Lelystad seniorenproof’. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de problematiek rondom het toenemende aantal verwarde personen in de wijken.

‘Doorstroomadviseurs’

Centrada gaat in 2019 in gesprek met senioren voor wie hun huis te groot of te ongemakkelijk is geworden. Doorstroming naar gelijkvloerse, levensloopbestendige woningen kan er voor zorgen dat mensen meer passend gaan wonen. De vrijkomende woningen komen daarmee beschikbaar voor andere woningzoekenden. Gemeente en Centrada verkennen als onderdeel van het doorstroomproject en de campagne ‘Lang Zult u Wonen’ gezamenlijk de mogelijkheden voor het opleiden en inzetten van (vrijwillige) ‘doorstroomadviseurs’ die zich bij het geven van advies richten op zowel huurders als eigenaar-bewoners. Ook HVOB wordt hierbij betrokken.

Duurzame woningen

Duurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt in 2019. Gemeente en Centrada werken nauw samen om woningen duurzamer te maken. De komende periode stelt de gemeente in samenspraak met alle stakeholders waaronder Centrada en HVOB, een warmtevisie op. In 2019 plaatst Centrada op 450 woningen in Waterwijk en Schoener zonnepanelen. De huur wordt niet verhoogd; de besparing die de zonnepanelen oplevert komt rechtstreeks ten goede aan de huurders. In eerdere jaren zijn al op 750 woningen zonnepanelen geplaatst.

Ondertekening

Niet alleen de gemeenteraad maar ook de Raad van Commissarissen van Centrada en het bestuur van de HVOB gaan zich buigen over de voorgestelde prestatieafspraken. Als alle partijen het eens zijn, zullen in december de prestatieafspraken tussen gemeente, Centrada en HVOB officieel door de drie partijen worden ondertekend. 

Met de twee kleinere corporaties in Lelystad (Harmonisch Wonen en Woonzorg Nederland) zijn reeds meerjarige afspraken gemaakt. Ieder jaar worden deze afspraken geëvalueerd en is er een bijstellingsmogelijkheid. Bij het maken van prestatieafspraken gaat het om de zorg om in Lelystad nu en in de toekomst voldoende betaalbare en kwalitatief goede sociale huurwoningen te hebben voor mensen die voor een woning afhankelijk zijn van woningcorporaties.