Lelystad maakt inhaalslag met woningbouw

Lelystad - Het college van Lelystad denkt de komende jaren gemiddeld 400 tot 500 nieuwe woningen te realiseren. Daarmee maakt de stad een inhaalslag ten opzichte van de magere bouwproductie in de afgelopen jaren.

Het woningbouwprogramma dat het college voor de periode 2019- 2022 aan de raad voorlegt geeft een prognose van de aantallen te verwachten nieuwbouwwoningen, van de gewenste woningtypen en van de locaties waar deze moeten worden gebouwd.

Onafgemaakte plekken krijgen voorrang 

Het college vindt het belangrijk dat de juiste woningen worden gebouwd op de juiste plek. Daarbij staat de kwaliteit van de woningen voorop. Bij het opstellen van het woningbouwprogramma heeft het college zich laten leiden door de door de raad vastgestelde beleidskaders: het raadsprogramma 2018-2022 en de Woonvisie 2016-2020. Dat betekent een keuze voor organische ontwikkeling en het voorrang geven aan onafgemaakte plekken in de stad. Stadshart, Warande, HanzePark, Bataviahaven komen dan eerst in beeld, maar ook kleinere onafgemaakte plekken als Schoener-west, Punter, De Veste, Parkwijk, Kustrif/Zandbank, Waddenlaan, de Campus bij scholengemeenschap De Rietlanden en werkeiland Lelystad Haven zijn beschikbaar voor woningbouw. Het Lelycentre waarvoor een gebiedsvisie is gemaakt en waar veel kantoren op de nominatie staan om te transformeren naar woningen, is nieuw opgenomen in de woningbouwprogrammering. 

Woononderzoek

Een derde bron voor het woningbouwprogramma is een recent door het RIGO uitgevoerd woononderzoek dat zowel de vraag- als aanbodkant van de woningmarkt belicht en de groeipotentie en woningbehoefte van Lelystad tot 2030 in kaart brengt. Belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de Lelystadse woningmarkt en die het RIGO in haar onderzoek schetst, zijn o.a. de versnellingsopgave binnen Metropoolregio Amsterdam om tot 2025 extra veel woningen te bouwen, de betaalbaarheid van woningen, de vergrijzing die zorgt voor toenemende behoefte aan levensloopbestendige woningen, de toename van eenoudergezinnen. Het  RIGO concludeert dat Lelystad een gunstige markt heeft voor woningzoekenden.

4.000 tot 5.000 woningen

Op grond van het RIGO- onderzoek, de daarin geschetste mogelijke groeiscenario’s (mede op basis van demografische gegevens en bevolkingsprognoses), houdt Lelystad tot 2030 rekening met een groei van tot wel 5.780 huishoudens. Dat betekent een bouwproductie van 4.000 tot 5.000 woningen voor de komende 10 jaar, oftewel een gemiddelde van 400 tot 500 woningen per jaar.

Die benodigde bouwproductie vraagt om actieve sturing op kwaliteit en kwantiteit. Het gaat dan om vaststelling van aantallen en typen woningen op zowel de vrije markt, in koop- en huursector, als sociale woningbouw. De woningbouwprogrammering laat zien welke woningen wanneer nodig zijn om tot de gewenste ontwikkeling van de stad de komen.

Om de twee jaar

Het college wil om de twee jaar een nieuw besluit over de gewenste woningbouwprogrammering aan de raad voorleggen. Tot nu gebeurde dat jaarlijks, maar gezien de huidige woningmarkt is een tweejaarlijkse vaststelling een werkbaarder model.

Bekijk hier het Woningbouwprogramma 2019-2022.