Integraal Kindcentrum Het Mozaïek krijgt één directeur

Lelystad - Stichting Christelijk Primair Onderwijs en GO! Kinderopvang hebben bij IKC het Mozaïek in de Kempenaar een bijzondere en unieke stap gezet in de samenwerking tussen onderwijs en opvang. Vanaf 1 september is Ingeborg Gels de nieuwe directeur van het héle IKC.

Tot voor kort hadden onderwijs en opvang bij IKC Het Mozaïek ieder zijn eigen leidinggevende. Stichting Christelijk Primair Onderwijs en GO! willen via intensieve samenwerking en een éénhoofdige leiding optimale ondersteuning bieden aan kinderen bij hun ontwikkeling.

Eén missie, één visie, één team

Ouders en kinderen hebben in het integraal kindcentrum te maken met één pedagogische missie en visie, één organisatie, één regie en één team. Alle professionals werken samen vanuit hun deskundigheid. Daarmee is er op alle gebieden aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen. Vanaf nu is Ingeborg Gels verantwoordelijk voor het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang en de basisschool die onderdeel zijn van IKC Het Mozaïek.

Vanaf 1 januari 2019 ook Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Ingeborg, die zowel haar sporen heeft verdiend in het basisonderwijs als in de opvang, geeft de doorgaande lijn van 0 tot en met 12 jaar verder vorm samen met alle medewerkers. 'Een IKC is immers meer dan drie disciplines in één gebouw. Hier komen zorg, opvang en onderwijs samen, dat kan en moet elkaar versterken. Bij IKC Het Mozaïek wordt per 1 januari 2019 de doorgaande lijn op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) ook verder doorgetrokken'.

Ingeborg heeft zich verdiept in de verschillende disciplines, de ouders, de kinderen, het gebouw en het omliggende terrein. 'Ik ben onder de indruk! Zoveel groen om het IKC, een geweldig plein met allerlei faciliteiten. Kinderen kunnen hier nog echt in bomen klimmen, voetballen op het voetbalveld, spelen in het gras, basketballen en gebruik maken van speeltoestellen. Het IKC heeft niet voor niets het predicaat 'Gezonde school' gekregen, er wordt veel bewogen! Niet alleen buiten. De leerlingen krijgen twee keer per week les in de gymzaal van een vakleerkracht'.

Sterrenschool

Daarnaast is Ingeborg blij met de kinderen die IKC Het Mozaïek bezoeken. 'We fungeren niet alleen als een integraal kindcentrum voor de buurt, maar mensen kiezen ook bewust voor ons sterrenschoolconcept'. Dit sterrenschoolconcept uit zich in een doorgaande lijn voor 0- tot 12-jarigen waarbij groepsdoorbroken gewerkt kan worden. Er is een continurooster, waarbij de kinderen vijf dagen per week van 8.30 tot 14.00 uur in de school aanwezig zijn en tussen de middag een broodje eten met hun leerkracht. Daarnaast is er veel aandacht voor individuele leerlijnen en ICT. Zo werken de kinderen in unit 3 en 4 (groep 4 tot en met 8) met tablets om het rekenen en de spelling beter onder de knie te krijgen. Vorig jaar resulteerde dat in winst op het rekentoernooi dat werd uitgeschreven door de Scholengemeenschap Arcus.

Extra begeleiding

'In ons kindcentrum is ruimte voor kinderen met een taalachterstand, wij bieden extra begeleiding met ons woordenschatonderwijs en voor kinderen die Nederlands als tweede taal kennen. Binnen ons kindcentrum zijn een logopediste en ergotherapeute werkzaam. Voor ouders en kinderen is dit prettig omdat de kinderen tijdens schooltijd geholpen kunnen worden. Op IKC Het Mozaïek hebben we ook oog voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Onze leerkrachten en intern begeleider hebben bijvoorbeeld veel ervaring met meer- en hoogbegaafde leerlingen. Zij signaleren en geven het juiste aanbod in de groepen, maar ook daarbuiten. Zo zijn er leerlingen die meedraaien in de bovenschoolse plusklas van de SCPO voor leerlingen uit groep 1 tot en met 4. De oudere kinderen kunnen meedoen aan Lelystad Hoogbegaafd, een initiatief vanuit de gezamenlijke schoolbesturen en de gemeente, waarbij leerlingen uit de bovenbouw één dag per week buiten school leskrijgen'.

IKC Het Mozaïek is ruim voorzien met onderwijsassistentes, vrijwilligers en lokalen. 'Er wordt veel gewerkt met kleine groepen leerlingen, waardoor we echt onderwijs op maat aan kunnen bieden. Daarnaast hebben we voldoende ruimte om gestaag te groeien. Sinds de onderwijsinspectie heeft aangegeven dat het pedagogisch klimaat van Het Mozaïek niet alleen voldoet, maar zelfs als goed is beoordeeld, is het aantal aanmeldingen fors toegenomen'.