Economisch betere tijden voor Lelystad

Lelystad - Na een economisch moeilijke tijd, die Lelystad redelijk is doorgekomen, zijn er betere tijden aangebroken. Dit blijkt uit de concept Programmabegroting 2019 en de Meerjarenraming 2019-2022, die het college van Lelystad deze week aan de gemeenteraad heeft aangeboden.

De groei zet zich door in de investeringsplannen die het nieuwe Kabinet heeft aangekondigd. Dat betekent dat ook gemeenten meer geld krijgen om te besteden, zoals blijkt uit de meicirculaire 2018. De Lelystadse gemeenteraad heeft de bevoegdheid om deze financiële middelen beschikbaar te stellen. Dat heet ‘budgetrecht’. Door de concept begroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten. Op dinsdag 6 november en dinsdag 13 november staat de besluitvorming in de gemeenteraad op de agenda.

Financiële ruimte

In de concept begroting worden diverse voorstellen aan de raad voorgelegd. Deze voorgestelde bijstellingen van de begroting worden gedekt binnen de meerjarenraming 2019-2022. Tot en met het jaar 2021 is de meerjarenraming sluitend en is er sprake van een begrotingsoverschot. Echter, zoals het er nu naar uitziet, zal het jaar 2022 niet sluitend zijn. In de aankomende periode zullen er daarom bezuinigingsmogelijkheden worden uitgewerkt, zodat de raad bij de kadernota 2020-2023 keuzes kan maken. Tegen die tijd is het ook duidelijk of deze bezuinigingen daadwerkelijk nodig zijn.

Mei en september circulaire

Als basis voor het opstellen van de programmabegroting is, net zoals gebruikelijk was in afgelopen jaren, gebruik gemaakt van de meicirculaire. Na Prinsjesdag is op basis van de Miljoenennota de septembercirculaire gepubliceerd, met daarin nieuwe informatie over de ingeschatte hoogte van de diverse uitkeringen uit het gemeentefonds. De raad wordt over het effect hiervan op een later moment geïnformeerd.

Kansen voor Lelystad

Vele jaren ontvangt de gemeente Lelystad jaarlijks van het rijk vele miljoenen als extra bijdrage voor het beheer en onderhoud van voorzieningen en de openbare ruimte. Dit voorjaar is de evaluatie van die extra steun afgerond. Twee belangrijke conclusies zijn getrokken, namelijk dat het zeer terecht is dat de gemeente de extra ondersteuning ontvangt en dat deze bijdrage grotendeels gehandhaafd blijft. Dat neemt niet weg dat de gemeente op zoek gaat naar andere maatregelen om niet afhankelijk te blijven van deze bijdrage. De gemeente gaat daarom in samenwerking met de provincie Flevoland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoeken hoe een sprong voorwaarts gemaakt kan worden op weg naar Lelystad Next Level. 

In aanloop op de uitkomsten van Lelystad Next Level wordt in deze programmabegroting voorgesteld om te investeren in de veiligheid en de kwaliteit van het onderwijs door middelen beschikbaar te stellen voor het Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 en de Lokaal Educatieve Agenda. Ten aanzien van de Jeugdhulp worden de verwachte tekorten afgedekt, maar wordt tegelijk ook voorgesteld om een plan Jeugdhulp en onderwijs op te stellen om binnen de jeugdhulp uiteindelijk de zware zorg te verminderen en er meer samenhangend beleid kan worden ontwikkeld.

Succesvolle participatieprojecten zoals Mensen maken de buurt, de ideeënmakelaar en de motiemarkt worden structureel in de begroting opgenomen. De Energietransitie wordt in Lelystad ook steeds concreter en daarom bereiden we de transitie voor naar een aardgasvrije samenleving.

Investeren in kwaliteit

Ook in de komende jaren blijft de gemeente investeren in kwaliteit: het Stadshart, de bereikbaarheid, de economie, de cultuur in al haar verschijningsvormen. 'Lelystad barst van het talent: in mensen, in bedrijven en instellingen en ook in fysieke mogelijkheden zijn er veel kansen', stelt het college. 'Er zal ook hard voor gewerkt moeten worden om echt een next level te bereiken. Jarenlang. Maar het kan, samen met alle partijen in de stad'.