Initiatiefnemers Windplan Groen rekenen op steun gemeenteraad

Dronten – De initiatiefnemers van ‘Windplan Groen’, dat donderdag ter besluitvorming voor de gemeenteraad ligt, zijn verbaasd over de behandeling van het plan vorige week in de commissievergadering. Daarin werden door raadsleden dingen gesteld die niet stroken met wat er in het windplan staat. Toch is men overtuigd van een goede afloop donderdag.

Provinciale Staten is woensdag in ieder geval wel akkoord gegaan met Windplan Groen, een plan dat zich uitstrekt van de Colijnweg tot aan de Vogelweg. Het ligt daarmee op grondgebied van de gemeentes Dronten en Lelystad. De gemeenteraad van Lelystad is eerder ook al akkoord gegaan.

Vol met voorstanders

Tijdens de commissievergadering zat de tribune vol en spraken twee tegenstanders van het windplan in. Daarbij ging het specifiek om molens die bij Ketelhaven worden geplaatst. Volgens een aantal raadsfracties bleek uit die inspraak en uit de volle tribune dat er maar weinig draagvlak is voor Windplan Groen. ‘Maar het grootste deel van de tribune was gevuld met deelnemers aan het Windplan. Raadsleden zijn kennelijk niet gewend dat voorstanders zich ook laten zien,’ zegt Wim Luijkx, voorzitter van Windkoepel Groen.

Afwijkingen

Volgens hem werden er bij de behandeling ook een aantal dingen gesteld die niet kloppen. Zo werd er gesteld dat er in het windplan op een aantal punten wordt afgeweken van zaken die eerder in het Regioplan Wind, een groter plan waarin vier initiatieven voor windmolenparken uit zijn voortgekomen, waren opgenomen.

Eén van de doelstellingen van dat regioplan is om het aantal windmolens in Flevoland te halveren door bestaande molens af te breken en te vervangen door nieuwe molens in nieuwe windmolenparken, die twee keer zoveel energie opleveren. ‘Het is waar dat binnen de grenzen van Windplan Groen meer molens terugkomen dan er nu staan, maar dat was al bekend bij het vaststellen van het Regioplan. In andere gebieden komen er veel minder molens, waardoor je per saldo op een halvering uitkomt,’ zegt Luijkx.  Verder is het niet zo dat de molens hoger worden dan was afgesproken. In het Regioplan, zoals dat door de gemeenteraad van Dronten is goedgekeurd, is zelfs geen hoogtebeperking voor molens opgenomen.

Dubbeldraaien

Ook is het niet zo dat er moet worden dubbelgedraaid om het windplanrendabel te maken. Bij dubbeldraaien zijn de oude windmolens nog niet afgebroken als de nieuwe er al staan. ‘Maar in het Dronter deel van het projectgebied wordt niet dubbelgedraaid. Alle molens in de bestaande lijnen moeten eerst gesaneerd worden voordat er nieuwe kunnen worden geplaatst.’

Onrust

Dat er tegenstand is in Ketelhaven ontkent Luijkx niet. ‘Daarom is er daar ook voor gekozen de molens op 900 meter afstand van de bebouwing te plaatsen. Dat is twee keer zoveel als wettelijk voorgeschreven.’ En dat bewoners bang zijn voor gezondheidsklachten door overlast van de windmolen; ‘In de Milieu Effect Rapportage is hier veel aandacht aan besteed en er is nadrukkelijk gekeken naar alle onderzoeken uit binnen- en buitenland op dit gebied. Conclusie: er is geen wetenschappelijk bewijs voor een direct verband tussen windmolens en gezondheidsschade. Binnen Flevoland zijn er ook geen gezondheidsklachten bekend die zouden samenhangen met de windmolens die hier al staan. We begrijpen dat dit nooit alle onrust of zorg bij iedereen zal wegnemen en vinden het dan ook belangrijk daarover in gesprek te blijven.’

Wankele basis

Blijft over de kritiek van de gemeenteraad dat de financiële haalbaarheid van Windplan Groen wankel zou zijn. ‘Het was al bekend dat dit voor Windplan Groen en Windplan Bruin een forse uitdaging zou worden, omdat voor die twee plannen niet bekend was wat de invloed zou zijn van de hoogtebeperkingen die het Rijk voorschrijft rondom Lelystad Airport en het ongunstig uitpakken van de SDE-regeling (Stimulering duurzame energie, de subsidieregeling voor windmolens) in dit gebied. Beide zijn bewaarheid geworden.’

Dronten hechtte bovendien aan ruime participatiemogelijkheden. ‘Na vaststelling van het Regioplan werd al snel duidelijk dat dit voor gebied Groen een extra zware opgave zou worden, omdat het aantal bewoners in het betreffende buitengebied fors hoger ligt dan in de andere projectgebieden. Maar in het huidige plan is dat allemaal wel gelukt. Alleen qua plaatsingszones wijkt het plan af van het Regioplan, maar het heeft een goed economisch perspectief en de participatieopgave wordt volwaardig ingevuld.’’

Beslismomenten

Luijkx gaat er dan ook vanuit dat de gemeenteraad van Dronten donderdag akkoord zal gaan met het plan. ‘Het gaat hier om het vaststellen van een voorkeursalternatief (VKA). Op basis van het VKA  kan het VKA kan het mer-proces worden afgerond en ook kan dan de toetsing op veiligheid voor luchtvaart worden uitgevoerd. In het voorontwerp Inpassingsplan kunnen daardoor nog enige aanpassingen noodzakelijk blijken. Dat inpassingsplan moet ook nog allerlei procedures door en komt ook naar de gemeenteraad, voordat de minister er zijn goedkeuring aan kan geven. Nadat alle opmerkingen zijn verwerkt in een definitief Inpassingsplan wordt dit ter inzage gelegd. Hierop zijn geen wijzigingen meer mogelijk, het is de basis voor het aanvragen van vergunningen en subsidie. Maar er volgen dus nog wel wat beslismomenten.’