Lelystad werkt voortaan met vaste partners aan woningbouwopgave

Lelystad - De gemeente Lelystad werkt voortaan met een pool van vaste partners aan de ontwikkeling en bouw van woningen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft een tweetal zogenoemde ‘groslijsten’ vastgesteld: een lijst A met geschikte partijen voor de ontwikkeling en realisatie van projecten tot 30 woningen en een lijst B voor de meer complexe opgaven van meer dan 30 woningen. Voor lijst A zijn 21 bouwers/ontwikkelaars geselecteerd; op lijst B staan 15 marktpartijen. 

Met deze selectie van marktpartijen die in Lelystad mogen bouwen, denkt de gemeente een versnelling te bewerkstellingen in de woningbouwopgave waar zij voor staat. Een gemengd aanbod met kwalitatief goede woningen voor de inwoners is een belangrijk doel. De tot nu toe gevolgde en voor alle marktpartijen openstaande procedure van openbare inschrijvingen, behoort tot het verleden. Met de nu vastgestelde groslijsten kan sneller, goedkoper en doelgerichter worden gewerkt. 

Kennis en kunde optimaal gebruiken

Met de keuze voor vaste partners kunnen we de maatschappelijke kosten van de inschrijvingsprocedures beperken en gebruiken we kennis en kunde van de markt optimaal,’ betoogt wethouder Wonen, Janneke Sparreboom. Tot op heden kon iedereen meedoen bij de uitgifte van bouwgrond. Veel partijen maakten kosten die niet direct terugkwamen in de gewenste ontwikkeling. Om daadwerkelijk de versnelling te kunnen maken is ervaring een belangrijk selectiecriterium: partijen moeten aantonen dat ze voldoende kennis en kunde hebben voor de opgave in Lelystad. Daarnaast speelt op dit moment de beschikbare bouwcapaciteit bij aannemers mee. Partijen op  groslijst A hebben zich verbonden om binnen een jaar na gunning daadwerkelijk te starten met de bouw. Voor groslijst B worden hier, gezien de meer complexe opgaven, per project afspraken over gemaakt.

Minder rekenen en tekenen

De nieuwe werkwijze geeft de gemeente tevoren zekerheid dat marktpartijen de gevraagde woningbouwontwikkeling aan kunnen. Wethouder Janneke Sparreboom: ‘Bij de vorige methode kon iedereen meedoen; veel partijen gingen aan één opgave rekenen en tekenen en dienden deze ter beoordeling in bij de gemeente. Dit kostte aan vele kanten veel tijd en geld, terwijl uiteindelijk maar één partij de opgave mocht uitvoeren.’ 

Een gemiddelde selectie duurde voorheen 3 tot 6 maanden. Door een onderscheid te maken in eenvoudige en meer complexe bouwopgaven, resulterend in de vaststelling van twee typen groslijsten, kan een aanmerkelijke versnelling worden gerealiseerd. Het is niet langer nodig voor ieder nieuw project het hele proces van selectie en toetsing van een marktpartij te doorlopen. Dit is nu eenmalig gebeurd. Met de nieuwe werkwijze worden per project ook minder marktpartijen uitgenodigd om een plan te maken. Hierdoor is de belasting op de marktpartijen en de gemeente verminderd en wordt tegemoet gekomen aan de wens van marktpartijen tot een proportionele verhouding tussen inspanning en kans op gunning van een project. 

Uitzonderingen

De groslijsten worden enkel ingezet voor niet-aanbestedingsplichtige grondverkopen. Het college kan bij wijze van uitzondering afwijken van de groslijsten, bijvoorbeeld voor specifieke opgaven. Als de situatie daar om vraagt, kan het college gericht partijen benaderen die het best passen bij de desbetreffende specifieke opgave.

Evaluatie

De groslijsten gelden voor een periode van twee jaar. Daarna worden ze geactualiseerd en wordt de werkwijze geëvalueerd. Lelystad denkt de komende twee jaar 200 tot 300 nieuwe woningen te kunnen bouwen. De invoering van de nieuwe systematiek is tevoren met in Lelystad werkzame en ontwikkelende marktpartijen, verenigd in het Overlegorgaan Bouwnijverheid Lelystad (OBL), besproken en is met hun instemming tot stand gekomen.