Minder studenten en arbeidsmigranten in een woning

Dronten - De gemeente Dronten staat minder studenten en arbeidsmigranten toe in één woning: maximaal 4 in plaats van maximaal 6. De gemeente heeft het zogenaamde 'Afwijkingenbeleid' bij bestemmingsplannen hierop aangepast.

Deze aanpassing was noodzakelijk om nieuwe inzichten te verwerken en onduidelijkheden in het bestaande Afwijkingenbeleid weg te nemen. Ook wordt met de herziening vooruitgelopen op nieuwe wetgeving, zoals de komende Omgevingswet. Wethouder Jaap Oosterveld: 'De omgevingswet komt eraan, en we moeten als gemeente klaarstaan voor deze omvangrijke nieuwe wet. Deze herziening van het Afwijkingenbeleid is een stap in de richting van het omgaan met regelgeving zoals dat in de Omgevingswet is bedoeld'.

Afwijkingenbeleid

In de beleidsregels van het Afwijkingenbeleid wordt aangegeven wanneer er medewerking wordt verleend aan een afwijking van het bestemmingsplan. De belangrijkste wijziging van het Afwijkingenbeleid zit in de categorieën omgevingsvergunningen voor studenten- en tijdelijke arbeidsmigrantenhuisvesting. Voor deze categorieën en de nieuw toegevoegde categorie zorgwoningen geldt nu dat een vergunning voor de huisvesting van maximaal 4 personen zal worden verleend. Eerder waren dit maximaal 6 personen. Ook zal slechts éénmaal een tijdelijke vergunning per woning worden verleend.

Na afloop van de termijn waarvoor de vergunning is verleend, moet de woning weer worden gebruikt als 'gewone' woning. Naast de zorgwoning zijn de volgende nieuwe categorieën bijzondere woonvormen toegevoegd: onzelfstandige kamerverhuur in een reguliere woning en tijdelijke nietrecreatieve bewoning van een recreatieverblijf. Een andere wijziging betreft het met omgevingsvergunning vergemakkelijken van een ander gebruik van bedrijfsgebouwen op een bedrijventerrein dan het bestemmingsplan toelaat (artikel 8.3).

‘Gezonde balans in de woonwijken’

Wethouder Peter van Bergen: 'Het terugbrengen van het maximum aantal personen van 6 naar 4 en de andere verscherpte voorwaarden die op grond van het herziene beleid nu aan een vergunning voor bijvoorbeeld een studentenwoning worden verbonden, vormen een eerstvolgende stap in het proces om te werken aan een gezonde balans in de woonwijken. Aan de daaropvolgende stap wordt nu gewerkt. Hierbij wordt mede de recentelijk uitgevoerde evaluatie betrokken van het gemeentelijke beleid met betrekking tot de studenten- en tijdelijke arbeidsmigrantenwoningen'.