Lelystad wil Flevokust Haven uitbreiden naar 43 hectare

Lelystad - In verband met de aantrekkende economie en belangstelling van bedrijven wil de gemeente Lelystad de grondexploitatie voor de eerste fase van het industrieterrein Flevokust Haven uitbreiden naar 43 hectare. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de raad hiermee in te stemmen.

In het bestemmingsplan van 2016 is indertijd opgenomen het terrein van 43 hectare gefaseerd te ontwikkelen.

Momenteel wordt op Flevokust Haven binnendijks een eerste fase van 7,4 hectare havengerelateerd industrieterrein bouwrijp gemaakt. Begin 2019 is dat terrein beschikbaar voor vestiging van bedrijven. De eerste reserveringen voor totaal 18 hectare zijn reeds gedaan (onder voorbehoud van doorontwikkeling naar 43 hectare). Naast de reserveringen is er meer belangstelling van bedrijven voor vestiging. Het gaat daarbij om grote kavels. Om aan de vraag te kunnen voldoen en om te voorkomen dat potentiële vestigers afhaken, is het vereist dat de gemeente snel op de vraag kan inspelen. 

Flexibel inspelen op vraag

In het bestemmingsplan van 2016  is een mogelijkheid tot wijziging van de bestemming agrarisch naar industrie opgenomen, vooruitlopend op de uitbreiding van het industrieterrein. Het college maakt van deze wijzigingsmogelijkheid gebruik om 22 hectare met bestemming ‘agrarisch’ te wijzigen naar bestemming ‘industrieterrein.’ Deze bestemmingswijziging komt ter inzage te liggen.  

Met een grondexploitatie van 43 hectare en bijbehorend bestemmingsplan kan de gemeente direct op de vraag van bedrijven inspelen. Uitgangspunt blijft wel dat de gemeente niet investeert in het op voorraad leggen van bouwrijp industrieterrein. Bouwrijp maken zal zoveel mogelijk plaatsvinden aan de hand van concrete overeenkomsten met bedrijven. 

Provincie en gemeente ontwikkelen samen Flevokust Haven

In 2015 hebben de provincie en de gemeente afgesproken samen Flevokust Haven te realiseren. De provincie realiseert buitendijks de haven met onder andere een containerterminal. Inmiddels is de containerterminal in gebruik en worden dagelijks containers af- en aangevoerd. De gemeente realiseert het binnendijks industrieterrein. De werkzaamheden voor de verbindingsweg tussen beide terreinen zijn inmiddels begonnen. Binnendijks zullen zich bedrijven vestigen die havengerelateerd zijn. Met de komst van Flevokust Haven wordt de lokale en provinciale economie versterkt en krijgt de werkgelegenheid een belangrijke impuls.