Provincie en Staatsbosbeheer leggen afspraken over Oostvaardersplassen vast

Lelystad - De Flevolandse gedeputeerde Harold Hofstra en directeur Sylvo Thijsen van Staatsbosbeheer ondertekenden vrijdag een convenant om de samenwerking voor het beheer van de Oostvaardersplassen te versterken.

Uitgangspunt is het advies van de Commissie Van Geel. Dat advies werd onlangs overgenomen door Provinciale Staten. In het convenant zijn zowel afspraken voor de korte termijn als voor de lange termijn vastgelegd. De provincie is hierbij verantwoordelijk voor het beleid. Staatsbosbeheer voor de uitvoering en het beheer van de Oostvaardersplassen. Partijen gaan hier voortvarend mee aan de slag. Gelet op het brede mandaat dat Provinciale Staten hebben gegeven om te komen tot een nieuw beheer.

Korte termijn

Gedeputeerde Hofstra: 'Met het besluit van Provinciale Staten kan er nu gewerkt worden aan de toekomst van de Oostvaardersplassen. Het is nu noodzaak om zo snel mogelijk te starten en met dit convenant wordt daar een stevige stap voor gezet'.

Staatsbosbeheer gaat op de korte termijn starten met de aanleg van in totaal 300 hectare bosschages voor de beschutting van de dieren en het langer onder water zetten van 500 hectare van het natuurgebied ten behoeve van de vogels. Voor of tijdens de komende winter wordt het aantal grote grazers teruggebracht naar 1.100 dieren. Het op peil brengen van de paarden zal zoveel mogelijk gebeuren door deze af te vangen en te verplaatsen naar andere gebieden. Voor de wijze waarop het aantal edelherten teruggebracht zal worden,  loopt er nog een onderzoek.

Lange termijn

Voor de langere termijn zal Staatsbosbeheer een nieuw managementplan opstellen. Met de ontwikkeling van Nationaal Park Nieuw Land wordt gewerkt aan een kwaliteitsimpuls en uitbreiding van de bereikbaarheid, recreatie en de voorzieningen in het Oostvaardersplassengebied. Het aantal grote grazers zal op termijn maximaal 1500 dieren bedragen.

Een belangrijk onderdeel van het convenant is de monitoring. Deze zal planmatig plaatsvinden. De Natura 2000-doelstellingen staan daarbij voorop. Maar ook de aantallen dieren, de vegetatie en de landschappelijke ontwikkelingen worden gemonitord. Verder zijn er afspraken gemaakt over de governance (de sturing) en de communicatie. De communicatie zal zoveel mogelijk gezamenlijk worden opgepakt.

3 miljoen euro

Er is in eerste instantie een bedrag van 3 miljoen euro beschikbaar bij de provincie voor de maatregelen op de korte termijn. Het convenant gaat per direct in werking. Op basis van evaluatie of ontwikkelingen wordt later bekeken of het convenant bijstelling behoeft.