Provinciale Staten neemt advies Commissie Van Geel over

Lelystad - Provinciale Staten heeft woensdag ingestemd met het advies van de Commissie Van Geel over het beheer in de Oostvaardersplassen. Dat betekent dat er zo snel mogelijk maatregelen worden genomen, waarvan het terugbrengen van het aantal grote grazers de meest in het oog springende is. Of dat door afschot zal gebeuren, valt nog te bezien.

Het gaat daarbij met name om één onderdeel van de kudde grote grazers: de edelherten. Van Geel schrijft in zijn rapport dat uitplaatsing van een deel van die kudde naar andere gebieden niet kan. Niet alleen zijn de edelherten te verwilderd om te vangen, ze zouden ook erg gestrest worden van het vangen en dan is er nog maar de vraag of er natuurgebieden zijn waar ze naartoe kunnen, zonder dat ze het risico lopen daar alsnog te worden afgeschoten.

Maar voor Provinciale Staten en ook gedeputeerde Harold Hofstra is dat nog geen gepasseerd station. CDA en SGP dienden daarom woensdag een voorstel in om naar de mogelijkheden van uitplaatsing van dieren een ‘second opinion’ te laten uitvoeren. Ook de mogelijkheid van anticonceptie wordt onderzocht, al zal dat voor de huidige kudde geen soelaas bieden. De uitkomsten van de second opinion moeten in augustus aan de staten worden voorgelegd.

Minder grote grazers

Vast staat in ieder geval de huidige kudde grote grazers volgens de provinciale politiek te groot is voor het gebied. Er zijn naar schatting zo’n 1.000 edelherten en zo’n 100 konikpaarden teveel. Die laatste laten zich wat makkelijker uitplaatsen, voor de edelherten wordt dat een probleem. Overigens zal er naar het precieze huidige aantal nog een telling worden uitgevoerd.

De politiek staat erop dat er nog dit jaar iets gebeurt, om taferelen zoals die zich afgelopen winter voordeden te voorkomen. Daarbij gaat het niet alleen om massale sterfte van dieren; sommige stierven de hongerdood, de meeste zwakke dieren worden preventief afgeschoten om dat te voorkomen. Het gaat ook om de maatschappelijke onrust die maandenlang rond de Oostvaardersplassen was en nog steeds is. Vele actiegroepen zijn er actief, dieren worden tegen het staande beleid in bijgevoerd, er waren opstootjes, relletjes en er werden hekken doorgeknipt.

Bestuursstructuur

Om dat soort onrust te voorkomen, wil de provinciale politiek ook dat er een ‘effectieve bestuursstructuur’ voor de Oostvaardersplassen wordt ingericht, waarin betrokken overheden en maatschappelijke organisaties samenwerken. Er moet namelijk goed worden bijgehouden hoe de maatregelen die worden genomen uitpakken. Daarmee kan worden gekeken of er in de toekomst meer of ook andere maatregelen moeten worden genomen. Uiterlijk in oktober moet gedeputeerde Hofstra met een voorstel voor zo’n bestuursstructuur komen, wederom op voorstel van het CDA en SGP.

Andere maatregelen

Voor wat betreft de andere maatregelen die op korte termijn worden genomen gaat het om uitbreiding met 300 hectare aan bosschages, waar de grote grazers beschutting kunnen zoeken en vinden. Verder zal er ook leefgebied van de grote grazers worden opgeofferd en plaatsmaken voor moeras, om de vogels in het gebied meer kans te geven.  Daarnaast zal er de komende jaren meer worden geïnvesteerd in toeristische voorzieningen als paden en routes, waarbij ook grotere delen van de Oostvaardersplassen moeten opengaan voor publiek.

Gang naar rechter

De discussie over de Oostvaardersplassen zal in september een vervolg krijgen. Het voornaamste besluit is nu genomen, maar in september zal bijvoorbeeld blijken hoe de kudde grote grazers kan worden ingeperkt. Veel partijen in Provinciale Staten zijn tegen afschot van gezonde dieren, maar als uitplaatsing niet kan, zijn er geen andere oplossingen.

Daarbij is het goed mogelijk dat er ook nog een gang naar de rechter zal worden gemaakt. PvdA, GroenLinks, SP en D66 spraken woensdag hun zorgen uit over de juridische haalbaarheid van het plan. ‘Het is een groot gemis dat Gedeputeerde Staten geen extern juridisch advies heeft ingewonnen. We weten nu niet of dit bij de rechter standhoudt,’ zei Shasta Rötscheid. Gedeputeerde Harold Hofstra denkt dat dat wel het geval zal zijn, maar kan geen garanties geven. Overigens twijfelt hij er geen moment aan dat er een gang naar de rechter zal worden gemaakt, ook als er wel juridisch advies was ingewonnen. ‘Ik heb daar geen illusies over. En dat is maar goed ook. Wij zijn  geen rechters, maar politici. Wij moeten een beslissing nemen. En dat de rechter die dan toetst als iemand daar bezwaar tegen maakt, zo werkt dat.’

Toekomst grote grazers

Vervolgens zal dan ook nog moeten worden bekeken hoe de kudde grote grazers in de verdere toekomst qua aantal in toom kan worden gehouden. Er wordt nog onderzocht of anticonceptie daar een rol in kan spelen. Maar ook het effect van de huidige maatregelen wordt er in meegenomen. En daarbij is het ook nog niet uitgesloten dat alle grote grazers uit de Oostvaardersplassen verdwijnen. Als dat beter is voor het gebied en de vogelstand, is dat voor sommige partijen een reële optie.

Historische avond

Kortom: het onderwerp is voorlopig nog niet van de politieke agenda. Toch spraken diverse partijen woensdag van een ‘historisch besluit’. Het is voor het eerst dat de provinciale politiek een besluit heeft genomen over het beheer in de Oostvaardersplassen, sinds men daar in 2016 de verantwoordelijkheid voor kreeg. Die lag eerst bij het Rijk.

‘Het is een fundamentele discussie over hoe je met de natuur omgaat,’ schetste Sjaak Simonse (SGP) het beeld. Aan de ene kant heb je mensen die zeggen dat je de natuur zijn gang moet laten gaan, en aan de andere heb je mensen die zeggen dat de mens verantwoordelijk is voor het welzijn van dieren, zeker in een gebied waar een hek omheen staat. De Partij voor de Dieren zou het liefst zien dat die hekken verdwijnen, zodat de Oostvaardersplassen in verbinding komt te staan met andere natuurgebieden en de grote grazers een groter leefgebied hebben. Maar dat is een gepasseerd station: dat plan is eerder door het Rijk afgeschoten en zal voorlopig ook niet meer op de agenda komen, omdat het enorm veel geld kost. Bovendien is het de vraag of dat een oplossing is, of dat de kudde grote grazers dan elders zo groot zal groeien dat ze daar moeten worden afgeschoten.

Fundamentele keuze

Aan de fundamentele keuze die woensdag gemaakt werd, voegde GroenLinks nog een dimensie toe. Volgens Simon Miske gaat het over de keuze of je kijkt naar het welzijn van dieren op individueel niveau of naar het hele ecosysteem waar de dieren deel van uitmaken. Dat laatste is meer zijn keuze, ook omdat het welzijn van dieren op individueel niveau door meer bepaald wordt dan alleen de vraag of er genoeg eten en beschutting is.

In die fundamentele keuze heeft de provinciale politiek er woensdag voor gekozen dat de mens wel degelijk een verantwoordelijkheid heeft voor het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen. En dat het zover heeft moeten komen, dat er zoveel dieren voor hebben moeten lijden, dat is volgens Provinciale Staten volledig de schuld van het Rijk. Die heeft eerdere maatregelen die moesten worden genomen in de Oostvaardersplassen niet uitgevoerd. Volgens Marianne Luyer (CDA) is dat voer voor een parlementaire enquête, al wilde ze woensdag liever vooruitkijken. Ook 50 Plus is daar voor. ‘De overheid en Staatsbosbeheer hebben gefaald,’ vindt Wout Jansen, die ook vindt dat de provincie op zoek zou moeten naar een andere beheerder voor het gebied.

Overgrote meerderheid

Maar daar stond hij helemaal alleen in, in de rest van de staten klonk er juist waardering voor Staatsbosbeheer, hun expertise en inzet en voor n hoe de boswachters de afgelopen periode onder moeilijke omstandigheden hun werk hebben gedaan.

Uiteindelijk stemde het overgrote deel van de Staten iun met het advies van de Commissie van Geel. Alleen GroenLinks en de Partij voor de Dieren stemden tegen