Centrada heeft flinke investeringen in het vooruitzicht

Lelystad - De Lelystadse woningcorporatie Centrada staat de komende jaren voor forse investeringen. Vanwege de druk op de sociale woningmarkt moet er flink worden bij gebouwd.

Daarnaast worden duizenden bestaande woningen van de Lelystadse corporatie energiezuiniger gemaakt. En dat terwijl diverse heffingen en belastingen de afgelopen en de komende jaren een steeds grotere hap nemen uit de investeringsruimte van Centrada. Gelukkig is de uitgangspositie van Centrada financieel gezond, zoals blijkt uit haar jaarverslag 2017.

Voorkomen huurschuld en ontruiming

Centrada blikt in haar jaarverslag terug op 2017. In dat jaar werd stilgestaan bij het feit dat precies 50 jaar geleden de eerste (sociale huur)woning in Lelystad werd opgeleverd. Naast het vieren van dit jubileum zette Centrada in 2017 stevig in op het voorkomen van huurschulden en het verder terugdringen van het aantal ontruimingen (van 33 in 2016 naar 19 in 2017). Ook maakte Centrada afspraken met de gemeente Lelystad om woningontruimingen te voorkomen door de huur in bepaalde situaties te laten inhouden op de uitkering. Onlangs startten Centrada en de gemeente met een pilot.

Prestaties 2017

Centrada kreeg in 2017 ook andere zaken voor elkaar. Zo maakte de corporatie 625 mensen blij met de sleutel van hun nieuwe huurwoning. Daarnaast zijn er 35 nieuwbouwhuurwoningen opgeleverd en werd de voorbereiding voor de bouw van ruim 50 huurwoningen gestart. Circa 1.800 woningen werden via planmatig onderhoud verbeterd en er werden bij 420 woningen energiebesparende verbeteringen aangebracht. In 170 bestaande woningen bracht Centrada een pakket maatregelen aan zodat deze woningen geschikt werden voor ouderen om langer zelfstandig te kunnen (blijven) wonen.

Vanwege de betaalbaarheid van het wonen koos Centrada ervoor om de huurverhoging in 2017 te beperken. Ruim 72% van de huurders ontving 0,3% huurverhoging of nog minder. Daarnaast startte Centrada, samen met de gemeente Lelystad en Huurdervereniging Ons Belang (HVOB), met de aanpak van de Jol. Daarbij investeert de gemeente in verbetering van het openbaar gebied, Centrada in de verbetering van de woningen en samen trekken de partijen op in het verbeteren van tuinen en erfafscheidingen.

Voornemens 2018

In 2018 gaat Centrada de dienstverlening aan klanten verbeteren onder meer door het in gebruik nemen van een nieuwe telefooncentrale en een nieuwe website.

Daarnaast past Centrada, in overleg met de gemeente en de HVOB, de regels bij de verdeling van de huurwoningen van Centrada aan. Bij een evaluatie van de bestaande regels luisterde de corporatie goed naar de mening van woningzoekenden en naar de HVOB, de gemeente en medewerkers van Centrada. Op basis hiervan en op basis van cijfers die aantoonden dat de ene doelgroep minder kansen heeft op de sociale huurmarkt dan de andere, veranderen in juli de regels. Dit levert niet meer beschikbare woningen op, maar zorgt er wel voor dat de kansen van de verschillende doelgroepen vergelijkbaar worden.

Positief jaarresultaat

Centrada boekte over 2017 een positief resultaat van 5,9 miljoen euro. Daarnaast steeg de marktwaarde van de woningen met 99,7 miljoen euro, waardoor het totaal resultaat 105,6 miljoen euro was. De waardestijging van de woningen zit in de stenen, waardoor dit geld niet beschikbaar is zolang de woningen worden verhuurd. Het zorgt wel voor een gezonde financiële positie, waardoor Centrada goed is voorbereid op de toekomst.

Flinke investeringen

Het verduurzamen van haar huurwoningen is misschien wel de grootste uitdaging voor Centrada de komende decennia. Volgens een eerste berekening moet Centrada een investering doen van zo’n 300 miljoen euro om haar woningen voor 2050 grotendeels CO2 neutraal te maken. Daarnaast ziet Centrada de wachttijden voor een huurwoning in Lelystad steeds verder toenemen. Om de druk op de sociale huurmarkt te verlichten moet er de komende jaren flink worden bij gebouwd.

Belastingmaatregelen

En dat terwijl diverse heffingen en belastingen de afgelopen en de komende jaren een stijgend beslag leggen op de bestedingsruimte van corporaties. Het Rijk is bovendien van plan om daar nog een extra belastingmaatregel ten nadele van de corporaties aan toe te voegen. Dat zal een flinke hap uit de investeringsruimte van Centrada nemen.

Lees hier het volledige jaarverslag met jaarrekening.