Coalitieakkoord Dronten biedt ruimte aan samenleving en oppositie

Dronten – Met de ondertekening van het coalitieakkoord hebben de drie partijen die het nieuwe bestuur vormen van de gemeente Dronten vrijdag formeel hun samenwerking bekrachtigd.

In het akkoord is opvallend veel ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving en gemeenteraad. ‘We wilden niet alles dichttimmeren,’ zegt wethouder Ton van Amerongen (VVD).

Hij is één van de oudgedienden die terugkeert in het nieuwe college. De anders is Leefbaar Dronten-wethouder Peter van Bergen. Nieuwkomers zijn Irene Korting (VVD) en Jaap Oosterveld (ChristenUnie). Voor het eerst sinds tijden ook weer eens een vrouw als wethouder in Dronten. ‘Ook dat zal een nieuwe dynamiek geven,’ denkt Ton van Amerongen.

Blanco bladzijde

Omdat de drie partijen ruimte willen laten aan allerlei initiatieven, is het coalitieakkoord geen pak papier van formaat, maar telt het slechts 14 pagina’s. De 15e pagina is demonstratief wit gebleven, om de wens ruim baan te bieden aan de samenleving en gemeenteraad symbolisch kracht bij te zetten.

Greep uit voorstellen

Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen acties of plannen in het akkoord staan. Een greep uit de nieuwe ideeën: facturen van lokale ondernemers worden voortaan als ‘urgent’ bestempeld en met voorrang betaald; de gemeente gaat zich inspannen om van het Rijk compensatie te krijgen voor de nadelige gevolgen van Lelystad Airport; er komt een breed overleg over de zondagsopening van winkels, waarbij een balans moet worden gevonden tussen zondagsrust en zondagsopenstelling en het wel mogelijk moet zijn dat winkels vanaf 12.00 uur opengaan; er moet een Jeugdraad en een Seniorenagenda komen; er komt een onderzoek naar de mogelijkheid van een respijtvoorziening, waardoor mantelzorgers even vrijaf kunnen nemen; er wordt ingezet op grootschalige studentenhuisvesting nabij de campus en huisvesting van arbeidsmigranten nabij hun werk; er komt een onderzoek naar de mogelijkheid van een topsporthal in Dronten en een gezamenlijke huisvesting voor scholen met een sporthal in Swifterbant; de gemeentelijke dienstverlening moet binnen vier jaar één van de beste van Nederland worden; in de wens belastingen niet te verhogen of zelfs te verlagen wordt ook gekeken naar het afschaffen van de hondenbelasting; de samenleving wordt betrokken bij het opstellen van de gemeentelijke begroting.

Verbinding

‘We presenteren dit akkoord met gepaste trots. Dit is een mooi resultaat voor de inwoners van  Dronten,’ zei Sjoerd Potters, één van de twee formateurs van het nieuwe college, vrijdag voorafgaand aan de presentatie. ‘Het akkoord heeft de titel ‘Naar nieuwe verbindingen’ gekregen en is er ook echt op gericht die verbinding met de samenleving te maken.’

‘Dat willen we echt gaan doen: met niet-coalitiepartijen in de gemeenteraad, met inwoners, ondernemers, instellingen, sportverenigingen, belangengroepen en dergelijke,’ benadrukt Ton van Amerongen nog maar eens. ‘Dat is misschien geen radicale omslag in beleid, maar ook best een beetje eng.’ Het vergt namelijk ook van de gemeentelijke organisatie een cultuuromslag, zeker ook met de nieuwe Omgevingswet die er aan zit te komen.

Wisselende meerderheden

Dat de nieuwe coalitie een krappe meerderheid heeft en veertien van de 27 raadszetels bezet, maakt dat er ook politiek steeds naar meerderheden moet worden gezocht die niet altijd vanzelfsprekend zullen zijn. ‘We hebben daar de afgelopen periode natuurlijk al ervaring mee opgedaan, met een minderheidscollege na het aftreden van twee wethouders. Het betekent dat besluiten meer tot stand moeten komen vanuit de inhoudelijke discussie. Waarbij je het ook niet als een verlies moet zien als de gemeenteraad een voorstel aanpast, maar juist als een verbetering,’ meent Peter van Bergen.

Nieuwe raadsleden

En dat biedt ook meer ruimte aan initiatieven van buiten de politiek. ‘De samenleving is daar aan toe. Initiatieven rijzen de pan uit. Dat moeten wij als gemeente faciliteren,’ vindt Irene Korting.

De benoeming van de nieuwe wethouders maakt ook dat er donderdag, als dat in de gemeenteraadsvergadering formeel is geregeld, vier nieuwe gemeenteraadsleden op de raadsbankjes plaatsnemen. Voor de VVD zijn dat Paul Zurendonk en Theo Vulink, voor Leefbaar Dronten Foeke Bongers en voor de ChristenUnie Roelof Siepel.

 

De portefeuilleverdeling:

Ton van Amerongen: financiën, belastingen, grondbeleid, verwervingsubsidies (o.a. Leader, ESF, milieu- en duurzaamheid,  waterbeleid, vergunningverlening en handhaving, kunst en cultuur, sport ICT, informatiseringsbeleid’

Irene Korting: economische zaken, verkeer en vervoer (incl. Luchthaven Lelystad), agrifood, recreatie en toerisme, volksgezondheid (incl. GGD), dorpsbelangen.

Peter van Bergen: sociaal domein, jeugdzorg, Wmo, Participatiewet, armoedebeleid, seniorenagenda, wonen en volkshuisvesting, wijkgericht werken, dienstverlening (incl. publiekszaken en KCC) en  accommodatiebeleid.

Jaap Oosterveld: ruimtelijk domein, inwonerparticipatie, omgevingswet, ruimtelijke ontwikkeling (incl. nieuwe natuur), wind, onderwijs, ruimtelijke realisatie en beheer (incl. afvalverwerking), bedrijfsvoering en accommodatiebeheer.

Burgemeester Aat de Jonge: bestuurlijke en juridische zaken, wettelijke portefeuilles, samenwerking regio Zwolle, straatnaamgeving, communicatie, citymarketing.