Provincie wil afschot in Oostvaardersplassen zoveel mogelijk voorkomen

Lelystad - De provincie Flevoland wil zoveel mogelijk afschot van dieren in de Oostvaardersplassen voorkomen door in te zetten op het uitplaatsen van dieren naar andere gebieden.

Het college van Gedeputeerde Staten stelt aan Provinciale Staten voor om het advies van de commissie Van Geel vast te stellen als beleidskader voor het beheer van de Oostvaarderplassen. Daarbij wil het college zo snel mogelijk aan de slag met de meest urgente maatregelen uit het rapport. De provincie wil in 2018 al starten met het realiseren van beschuttingsmogelijkheden van 300 hectare, de reset van de begrazingsdruk tot 1.100 dieren en de inrichting van de monitoring van ontwikkelingen in het gebied in 2018. Daarbij wil de provincie zoveel mogelijk afschot van dieren voorkomen door in te zetten op het uitplaatsen van dieren.

3,2 miljoen euro

Voor deze maatregelen vragen Gedeputeerde Staten een bedrag van 3,2 miljoen euro. Voor de financiering van alle maatregelen verwacht de provincie ook een bijdrage van het Rijk.

Juridisch advies

Naast de urgente maatregelen stelt het college ook voor om aan de hand van het advies van de commissie Van Geel tot een beleid te komen dat leidt tot ingrijpen in het natuurlijk systeem van het Oostvaardersplassengebied om daarmee juist de unieke natuur- en landschapswaarden van het gebied te versterken. Er moet worden ingegrepen op de sleutelprocessen waterpeildynamiek, begrazingsdruk (aantal grote grazers) en vegetatie-ontwikkeling. Gedeputeerde Staten hebben in het voorjaar 2017 al een juridisch advies laten opstellen dat meegegeven is in de opdracht aan de commissie Van Geel. De Commissie Van Geel heeft tijdens het opstellen van het advies ook aanvullend juridisch advies gevraagd aan professor Freriks. De antwoorden daarop zijn meegenomen in het advies.

De Commissie Duurzaamheid van Provinciale Staten buigt zich op 6 juni over het voorstel van Gedeputeerde Staten. Dan is het ook mogelijk om in te spreken en kunnen statenleden vragen stellen aan Pieter van Geel, voorzitter van de adviescommissie.