Nieuw college daagt Noordoostpolder uit

Emmeloord - Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder heeft zich woensdagochtend gepresenteerd op het gemeentehuis in Emmeloord. Het nieuwe dagelijks bestuur wil de gemeente vooral uitdagen.

Burgemeester Aucke van der Werff en wethouders Marian Uitdewilligen (CDA), Anjo Simonse (CU/SGP), Wiemer Haagsma (PU) en Hans Wijnants (VVD) vormen vanaf volgende week het nieuwe college. Op woensdag 16 mei worden zij tijdens een buitengewone raadsvergadering officieel geïnstalleerd.

De huidige coalitiepartijen CDA, ChristenUnie-SGP, Politieke Unie en VVD gaan ook de komende vier jaar in vertrouwen met elkaar verder. Iedere partij is door één wethouder vertegenwoordigd. De portefeuilleverdeling ziet er als volgt uit:

Aucke van der Werff: Openbare orde en veiligheid, Algemene ambtelijke en bestuurlijke aangelegenheden, Cultureel Erfgoed, AZC, Gebiedspromotie. Project: Dienstverlening

Marian Uitdewilligen: Volksgezondheid, Wmo, Armoedebeleid, Coördinerend wethouder Krachtig Noordoostpolder, Volkshuisvesting (wonen), Stads- en dorpsvernieuwingszaken (herstructurering, incl. Centrumschil), wethouder dorpen. Project: Werelderfgoed Schokland

Anjo Simonse: Openbare ruimte en groen, Infrastructuur, Bereikbaarheid en mobiliteit, Duurzaamheid en energietransitie, Jeugdbeleid en jeugdzorg, bevorderen sport en bewegen, wethouder wijken, overige gemeenschappelijke gebouwen (ViV). Project: Cultuurbedrijf

Wiemer Haagsma: Ruimtelijke ontwikkeling, bouwgrond exploitatie (incl. Emmelhage en Wellerwaard), Bouw- en woningtoezicht en Wabo, Handhaving, Markten en deelnemingen e.d., Sport, Kunst, cultuur en bibliotheek, Bodemdalingsgebieden. Projecten: Stadshart, Omgevingswet.

Hans Wijnants: Economische ontwikkeling, Recreatie & toerisme, Financiën, Onderwijstaken, volwasseneducatie en onderwijshuisvesting, Kinderopvang en peuteropvang, ZZL-gelden (stimuleringsmaatregelen), Re-integratiebeleid, uitstroombevordering, Sociale werkvoorziening. Project: VO-campus.

Coalitieakkoord: zeven uitdagingen

“De afgelopen weken is met vertrouwen in elkaar en respect voor elkaar gewerkt aan coalitieakkoord”, aldus formateur Marian Uitdewilligen. In het akkoord is beschreven waar het nieuwe college zich de komende vier jaar voor inzet én hoe ze dat doen. Aan de hand van zeven uitdagingen is door de onderhandelaars van de vier partijen, samen met de formateur, een koers uitgezet voor de periode 2018-2022.

1. Voorkomen staat voorop

De ‘kanteling’ in het Sociaal Domein: een samenleving waarbij de focus ligt op preventie, o.a. door laagdrempelige toegang tot de zorg te bieden.

2. Werk van werk maken

Ruimte blijven geven aan groei, ondernemerschap en innovatie; het is de kracht van Noordoostpolder. Goede voorwaarden creëren voor economische ontwikkeling en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren.

3. De kracht van innovatie benutten

Ondernemers in Noordoostpolder ontwikkelen voortdurend innovatieve producten en passen vernieuwende technologie toe. Deze kracht meer benutten, evenals de kansen voor sterke clusters zoals het composietencluster en het agrofoodcluster.

4. Noordoostpolder aantrekkelijker maken

Noordoostpolder start met een grote vernieuwingsopgave. Nieuw leven voor scholen en gebouwen, investeren in wegen, bruggen en groen, en een gezellig, gevarieerd en ‘eigen’ Stadshart. Meer recreanten en toeristen verleiden, o.a. door het bijzondere verhaal van werelderfgoed Schokland te vertellen.

5. Samen een vitaal buitengebied creëren

De functies van erven veranderen, er is meer vraag naar nieuwe invulling en er is sprake van bodemdaling en vernatting. De inzet van het nieuwe college is ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen, goede oplossingen vinden voor natuurlijke processen en tegelijk behouden van de karakteristieke en unieke kwaliteiten van het buitengebied.

6. Mobiliteit en bereikbaarheid

Verbeteren van de ontsluiting en de bereikbaarheid van Noordoostpolder. Meer samenwerken, verbinden van (bestaande) ontwikkelingen en benutten van de kansen die worden geboden. Aandachtsgebieden zijn de N50, de ontsluiting via het openbaar vervoer en Lelystad Airport.

7. Anders denken, anders doen

Inwoners en ondernemers moeten de mogelijkheid hebben om mee te doen en mee te denken. Een toegankelijke en gastvrije gemeente en meer samenwerken om resultaten te bereiken, die een gemeente alleen niet bereikt. De komst van de omgevingswet vraagt om meer maatwerk, vertrouwen en belangenafweging voor ruimtelijke initiatieven.

Lees hier het complete coalitieakkoord.