Eerste jaren na opening Lelystad Airport wordt langdurig laag gevlogen

Lelystad - In de eerste jaren vanaf de opening in april 2020 wordt van en naar Lelystad Airport langdurig laag gevlogen, waardoor in een groot gebied duidelijke geluidpieken optreden. Minister Van Nieuwenhuizen moet de omgeving uitnodigen mee te denken over het beheersen van de hinder.

Dit adviseert de onafhankelijke Commissie mer aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat na een beoordeling van het geactualiseerde milieueffectrapport voor Lelystad Airport. De Commissie vindt dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft. Maar de geluidhinder in de beginjaren is wel een aandachtspunt.

Maximaal 45.000 vliegbewegingen per jaar

De minister wil het gebruik van Lelystad Airport vastleggen in een luchthavenbesluit. Hierdoor kunnen grote passagiersvliegtuigen de luchthaven aandoen. Het gaat om maximaal 45.000 vliegbewegingen (opstijgen en landen) per jaar.

Voor dit besluit is in 2014 een milieueffectrapport opgesteld. Hierin is nu een aantal gewijzigde inzichten verwerkt. Zo is in de beginjaren sprake van tijdelijke aansluitroutes en is het woningenbestand geactualiseerd. Ook zijn enkele foute invoergegevens gecorrigeerd. Het gaat om fouten in de stuwkracht en de vlieghoogte van naderende vliegtuigen. De minister heeft de Commissie gevraagd het geactualiseerde rapport te beoordelen.

Het advies

Het rapport laat goed zien dat door de actualisatie de nieuwe geluidgrenzen op sommige plaatsen iets groter worden en op andere kleiner. De invloed van de foute invoergegevens hierop blijkt klein. Nieuw is dat in de beginjaren langdurig laag wordt gevlogen, waardoor in een groot gebied duidelijke en sterk variërende geluidpieken optreden. Die hangen onder andere af van het vliegtuigtype en het moment waarop vliegtuigen doorklimmen. Het rapport gaat ervan uit dat als het aantal van 10.000 vliegbewegingen wordt bereikt, het luchtruim is heringedeeld, waardoor de tijdelijke lage aansluitroutes niet meer nodig zijn. Mocht dit later anders worden, dan bestaat de kans dat het rapport opnieuw moet worden geactualiseerd.

De Commissie concludeert dat de minister nu beschikt over alle essentiële milieu-informatie voor een besluit over het gebruik van Lelystad Airport. Ze adviseert de minister om de omgeving uit te nodigen mee te denken over het meten en bijsturen van de hinder van de luchthaven. Tot slot merkt ze op dat het beheersen van de milieugevolgen van de luchtvaart (klimaat, geluid), gebaat is bij een strategische studie die effecten van mogelijke keuzes met elkaar vergelijkt.

Lees hier het volledige advies.