Weinig overtredingen tijdens gezamenlijke controle in buitengebied Dronten

Dronten - Eind maart was er weer een integrale handhavingsactie die elk half jaar plaatsvindt. Deze keer is een deel van het buitengebied in de gemeente Dronten bezocht. Er werden weinig overtredingen geconstateerd.

De gebiedsgerichte controls werden gezamenlijk uitgevoerd door gemeente, Omgevingsdienst, Waterschap Zuiderzeeland, politie en brandweer. 

Doel is inzicht krijgen in de activiteiten en het naleefgedrag bij de bedrijven in het buitengebied. 'Door de samenwerking met de verschillende partners kan meteen integraal handhavend opgetreden worden. Dit komt de kwaliteit van het gebied ten goede en geeft meteen een signaal af dat de overheid altijd toezicht houdt', aldus burgemeester Aat de Jonge van Dronten.

Resultaten

Er zijn 37 bedrijven bezocht waarbij deze keer speciaal aandacht was voor illegale lozingen, biologische activiteiten van boeren en activiteiten (detailhandel) buiten reguliere werkzaamheden. Er zijn tijdens de controles maar weinig overtredingen geconstateerd. Voorbeelden van overtredingen zijn illegale bewoning en mestopslag met lozing van percolaat in bodem en sloot. Ook werden er propaantanks aangetroffen.

Inzicht in bedrijvigheid

Twee keer per jaar voeren bovengenoemde partijen onaangekondigd integrale handhavingsprojecten uit. Tijdens een dergelijk project wordt op hoofdlijnen gecontroleerd of er aan de wet- en regelgeving wordt voldaan. Deze integrale handhaving heeft als doel meer inzicht te krijgen in de bedrijvigheid in de gemeente Dronten en mogelijke (illegale) activiteiten.