'Meer aandacht nodig voor natuurgevolgen van windplan Blauw'

Swifterbant / Lelystad - In het concept-milieueffectrapport voor windplan Blauw moet meer aandacht worden gegeven aan de gevolgen voor de natuur, zodat straks zeker is dat het project past binnen natuurregels. Dit adviseert de Commissie m.e.r. in een tussentijdse beoordeling.

Windvereniging SwifterwinT en Nuon Wind Development willen windplan Blauw met 61 turbines en een totaal vermogen van 200-300 megawatt realiseren. Onderdeel van het project is de verwijdering van 74 bestaande turbines. Het park ligt in het IJsselmeer en op land, nabij Swifterbant in de gemeenten Dronten en Lelystad.

Voordat de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties besluiten over het Rijksinpassingsplan en de vergunningen worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Niet al het onderzoek voor het milieueffectrapport is al afgerond. De ministers hebben de Commissie m.e.r. gevraagd een concept van het rapport tussentijds te toetsen, zodat zij goed onderbouwde afwegingen over de op te stellen ontwerpbesluiten kunnen maken.

Het rapport bevat al uitgebreid natuuronderzoek. De Commissie vindt de gevolgen op de natuur bijna volledig beschreven. Voor sommige vogelsoorten, zoals de fuut en de kuifeend, is nog extra informatie nodig, om zeker te zijn dat het project past binnen natuurregels.

De gemaakte afwegingen en optimalisaties bij de keuzes van turbineopstellingen zijn nog niet volledig beschreven. De Commissie adviseert dit alsnog te beschrijven en hierbij de vraag te beantwoorden in hoeverre nog andere milieukeuzes te maken zijn. Een voorbeeld hiervan is geen turbines in het Swifterbos te plaatsen.

Tot slot vraagt de Commissie aandacht voor onderzoek dat nog in voorbereiding is, zoals berekeningen voor geluid- en slagschaduwhinder en veiligheids- en verlichtingsonderzoek.

Lees hier het volledige advies.