College Lelystad wil delen van werkeiland gemeentelijk monument maken

Lelystad - Het college van de gemeente Lelystad is voornemens een deel van het werkeiland aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Het gaat om vier gebieden: het Houten kamp, het Stenen Kamp, het sluizencomplex met het gemaal Wortman en de historische woningen ten noordoosten van het gemaal.

Eerste gebied

Bij definitieve aanwijzing tot gemeentelijk moment is het werkeiland het eerste gebied dat de status van gemeentelijk monument in Lelystad krijgt. Er zijn ook nog geen objecten in Lelystad die deze status hebben. Gemeentelijke monumenten dragen eraan bij dat de stedenbouwkundige en de cultuur- en architectuurhistorische ontwikkeling van Lelystad ook in de toekomst in voldoende mate kan worden ervaren.

Cultuurhistorische waarde

Het werkeiland is cultuurhistorisch van belang omdat het de eerste fase van de inpoldering van Oostelijke Flevoland vertegenwoordigt. Het werkeiland is een bijzondere uitdrukking van het pionierskarakter van de naoorlogse inpolderingsgeschiedenis van Nederland. Naast de karakteristieke bebouwing van het werkeiland spelen met name het groen en de bomen een beeldbepalende rol. Het betreft hier voornamelijk iepen en populieren.

Groene sfeer

Tussen de bebouwing wordt de groene sfeer bepaald door heesters, hagen en kleine boomsoorten die daarmee bijdragen aan het binnentuinkarakter. Vanwege het cultuurhistorische belang van het werkeiland, heeft het college het voornemen om panden en terreinen op het voormalige werkeiland aan te wijzen als gemeentelijk monument. Ook het feit dat de gemeente dit jaar viert dat vijftig jaar geleden de eerste inwoners in Lelystad kwamen te wonen, speelt mee in de afweging welke historie van de gemeente behouden en beschermd zou moeten worden.

Definitief besluit in najaar

Voordat het college een definitief besluit neemt wordt advies gevraagd aan de gemeentelijke Erfgoedcommissie. Op basis van het advies van de Erfgoedcommissie, mogelijk aanvullend onderzoek en de reacties van belanghebbenden, neemt het college in het najaar een definitief besluit over de aanwijzing tot gemeentelijk monument.