Geen simpele oplossing voor 'onverteerbare' situatie studentenhuizen

Dronten – De gemeente Dronten zit met de handen in het haar voor wat betreft de huidige huizen die worden bewoond door studenten en arbeidsmigranten.

Aanvragen voor vergunningen om een woning daarvoor te gebruiken die voor 6 juli van dit jaar zijn gedaan, kunnen niet worden geweigerd. Bovendien heeft men beperkte middelen om op te treden tegen overlast.

(Lees verder na de vraag)

1386

Korte en lange termijn

Op korte termijn zoekt men oplossingen in de sfeer van buurtbemiddeling en een nauwere samenwerking tussen gemeente en politie. ‘Ook zal met partners zoals de Aeres Hogeschool en woningcorporatie OFW worden samengewerkt om structurele oplossingen te vinden in geval van meer ernstige en langdurige gevallen van overlast.’

Op dit moment heeft men echter te weinig juridische mogelijkheden om op grond van het bestemmingsplan of de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op te treden. ‘Er is landelijk wel nieuwe regelgeving in de maak, die gemeenten meer mogelijkheden geeft. Op lange termijn zou dat oplossingen bieden tegen ‘ernstige geluidsoverlast, intimidatie en bedreiging’, als daar sprake van is.’

Vergunning

De problemen met de vergunningen kwamen vlak voor de zomer aan het licht. Toen bleek het beleid dat men had opgesteld om woningen ‘die door meerdere huishoudens worden bewoond’ niet waterdicht is. Ook andere gemeenten lopen daar tegenaan.

Via een zogenaamd ‘paraplubestemmingsplan’ is het probleem gedicht. Woningen die na 6 juli als studentenhuis of arbeidsmigrantenhuisvesting worden gebruikt, moeten daarvoor een omgevingsvergunning hebben. En die kan worden geweigerd als er niet aan bepaalde criteria wordt voldaan. Maar er kan niet worden opgetreden tegen de huidige studentenpanden.

Onverteerbaar

Voor GroenLinks is die situatie ‘onverteerbaar’. ‘De fractie is diep teleurgesteld over de stand van zaken en de 'oplossing' van het college die inwoners met overlast geen enkel perspectief biedt.’

GroenLinks wil daar geen genoegen mee nemen. Men komt dan ook met een aantal voorstellen om de overlast tegen te gaan. GroenLinks wil meer handhavers bij de gemeente, die kunnen optreden tegen illegale bewoning en overlast. Verder moet het bestemmingsplan voor heel Dronten worden herzien, zodat bewoning van studenten en arbeidsmigranten in woonwijken wordt verboden. Nieuwe vergunningen voor huisvesting van studenten en arbeidsmigranten in reguliere woningen worden niet meer verleend. Daarnaast wil de partij dat onderwijsinstellingen zelf verantwoordelijk worden voor de huisvesting van studenten en bedrijven die structureel werken met arbeidsmigranten, zoals Fresh Care, voor hun huisvesting. Daarbij zou ook op bedrijventerreinen als de Poort van Dronten huisvesting mogelijk moeten zijn. De partij wil in de raadsvergadering van 29 september een debat over het onderwerp en zal dan met een aantal voorstellen komen. ’We rekenen daarbij op brede steun in de gemeenteraad,’ laat de partij weten.

Onwenselijk

Huisvesting van arbeidsmigranten op bedrijventerreinen is iets wat de gemeente pertinent niet wil. Volgens wethouder Dirk Minne Vis kleven daaraan zoveel bezwaren, dat dat de ontwikkeling van een bedrijventerrein ook kan frustreren. ‘Bovendien is het geen prettige woonomgeving,’ antwoordde hij in februari op vragen van GroenLinks.

Nijpender

Volgens GroenLinks is het probleem nijpender dan het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad liet weten vlak voor het zomerreces. Toen stond het onderwerp op de agenda van een besloten gedeelte van de raadsvergadering. In die vergadering zou een verkeerde voorstelling van zaken zijn gegeven door wethouder Nico Verlaan. Die zou toen hebben gezegd dat het om drie gevallen ging waarin een vergunning voor huisvesting niet geweigerd kan worden, terwijl dat er nu zeventien blijken te zijn. Volgens de gemeente heeft dat te maken met hoever de procedure voor die drie en later nog eens zeventien gevallen al gevorderd was.