Flevolandse boeren maken zich zorgen over bodem

Lelystad - Flevolandse boeren maken zich zorgen over hun bodem. De opbrengsten blijven achter bij de verwachting. Dit blijkt uit onderzoeksresultaten die dinsdag zijn gepresenteerd tijdens het symposium 'Flevolandse bodem op een Keerpunt'.

Het gaat nog altijd goed met de Flevolandse bodem. Om dat zo houden, is de komende jaren echter meer nodig, zo bleek uit de bijeenkomst in het provinciehuis bij het Genootschap Flevo.

Intensief bodemgebruik vereist zorgvuldigheid

Het intensieve gebruik van de dure grond, het natuurlijk kapitaal van Flevoland, vereist grote zorg en zorgvuldigheid van alle betrokkenen. Daar zijn alle ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties in Flevoland het inmiddels over eens. Dat de betrokken partijen zich samen verantwoordelijk voelen, bleek tijdens het symposium Flevolandse bodem op een Keerpunt, dat afgelopen dinsdag werd gehouden door het Genootschap Flevo en het Actieplan Bodem en Water.

Samenwerken aan toekomst bodem

In het Actieplan Bodem en Water en werken de provincie Flevoland, waterschap Zuiderzeeland en LTO Noord samen. Dat doen zij om de landbouw toekomstbestendig te maken door goed om te gaan met ons water en onze bodem.

Gedeputeerde Jaap Lodders is blij met het initiatief en het groeiend bewustzijn: 'Samenwerking tussen alle partijen is nodig om de Flevolandse bodem ook in de toekomst productief te houden. Aan die bewustwording gaan we de komende periode intensief werken'.

Natuurlijk kapitaal

De landbouw is een belangrijke drager van de Flevolandse economie, en is nationaal en internationaal vermaard. Het natuurlijk kapitaal waarop de landbouw drijft is de bodem. De intensivering en schaalvergroting van de landbouw stellen de bodemkwaliteit op de proef. Ondernemers merken dat en vragen zich af waarom zij soms niet de resultaten halen die zij in potentie zouden kunnen halen.

Kwaliteit water soms niet goed

Het waterbeheer wordt lokaal moeilijker te optimaliseren. De kwaliteit van het oppervlaktewater is in het algemeen goed, maar soms ook niet. Aanleiding voor LTO Flevoland om met Waterschap Zuiderzeeland en de provincie samen te gaan werken. Met als doel de landbouw te versterken door in het landgebruik meer aandacht te geven aan versterken van bodemkwaliteit en waterbeheer: het Actieplan Bodem en Water Flevoland.

Relatie bodemkwaliteit en waterbeheer

De vraag is hoe of/en in welke mate de bodemkwaliteit verandert in Flevoland, welke interactie dat heeft met waterbeheer en welke strategieën er zijn om die kwaliteit te optimaliseren. Op het symposium hebben boeren en deskundigen hierover van gedachten gewisseld. Ervaringen van boeren en bestuurders worden gecombineerd met cijfers en getallen vanuit wetenschap en praktijk.

Bevindingen van het symposium

De boeren in Flevoland maken zich zorgen over hun bodem. De landbouwkundige opbrengsten blijven achter bij de verwachting. Gronden worden moeilijker bewerkbaar. De onderzoeksresultaten die dinsdag zijn gepresenteerd, geven aan in welke richting de oorzaken moeten worden gezocht. Dat is niet bij de organische stofgehaltes, zoals eerder gedacht. Wel bij het bouwplan, het bodemleven en bodemverdichting. De grond in Flevoland wordt zeer intensief bebouwd, met hoge opbrengsten tot gevolg. Dat moet ook wel in een polder met de hoogste grondprijzen van Nederland. Dat uit zich in het gebruik van zware machines en een teeltplan met veel hoogrenderende gewassen, die ook veel eisen van de bodem.