Maritieme servicehaven bij Urk een stap dichterbij

Urk / Emmeloord - De gemeenten Urk en Noordoostpolder gaan de provincie Flevoland vragen om de maritieme servicehaven 'Flevoport' bij Urk ruimtelijk mogelijk te maken via een inpassingsplan.

Met deze stap is de realisatie van de maritieme servicehaven een stap dichterbij gekomen. 'De maritieme servicehaven is van groot belang voor Noordelijk Flevoland en versterkt de positie van de provincie Flevoland in het vervoer over water. Ook draagt de haven bij aan de nautische positionering en economische ontwikkeling van Flevoland', zo stellen beide gemeenten in een gezamenlijk persbericht.

Plan gaat over drie gemeentegrenzen

Het inpassingsplan is een juridisch instrument uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Dankzij het inpassingsplan kan de provincie zelf projecten ontwikkelen en uitvoeren. Omdat het plan voor een maritieme servicehaven over drie gemeentegrenzen gaat, namelijk Dronten, Noordoostpolder en Urk, is het wenselijk dat de provincie het bestemmingsplan maakt. Daarnaast heeft de provincie Flevoland ervaring met de ruimtelijke procedures van de logistieke haven Flevokust in Lelystad. Voor de gemeenten Urk en Noordoostpolder reden om de provincie te vragen de haven ruimtelijk mogelijk te maken.

'Belangrijke stap'

'Wij zijn met de betrokken ondernemers blij dat er na lange tijd een eerste concrete stap naar realisering van de maritieme servicehaven wordt gezet', aldus de Urker wethouder Freek Brouwer. 'Voor zowel Urk als heel Noordelijk Flevoland is dit een belangrijke stap omdat hiermee onze positie op het gebied van economie en kennisinnovatie versterkt wordt'.

Inzet van Zuiderzeelijngelden

Met de nieuwe servicehaven krijgen maritieme bedrijven op voornamelijk Urk de kans om hun bedrijf verder uit te breiden. Dit gaat gebeuren op grondgebied van de gemeente Noordoostpolder. De haven is belangrijk om bedrijven in de regio vast te houden en ook om voor nieuwe werkgelegenheid te zorgen. Omdat de servicehaven daarmee een impuls is voor de economie van Noordelijk Flevoland hebben beide gemeenten de intentie uitgesproken om een beroep te doen op het investeringsprogramma Zuiderzeelijngelden voor een bijdrage aan de realisatie van de servicehaven.

Compensatie voor niet doorgaan spoorlijn

De Zuiderzeelijngelden zijn compensatiegelden die de provincie Flevoland en de gemeenten Urk en Noordoostpolder hebben ontvangen van het Rijk omdat er geen spoorlijn is gekomen. Voor de besteding van deze middelen is het investeringsprogramma Zuiderzeelijngelden opgezet, dat zich richt op het zodanig inzetten van de beschikbare middelen dat economische impulsen in Noordelijk Flevoland worden gerealiseerd.

Positief effect voor Noordoostpolder 

Wethouder Hans Wijnants van de gemeente Noordoostpolder: 'Als de bedrijvigheid op Urk toeneemt, heeft dit positief effect voor Noordoostpolder. Dit geldt zeker voor de servicehaven. Daarnaast liggen er kansen om de composietensector in Noordoostpolder te koppelen aan de Maritieme Sector op Urk. Mooi voorbeeld is het gebruik van composiet materiaal in het schip dat is afgebouwd voor het Masterplan Duurzame Visserij'.

Sluitende business case

Het afgelopen jaar hebben de bedrijven, die samenwerken in het consortium Flevoport, samen met provincie en gemeenten gekeken of er een sluitende business case gemaakt kan worden. Uit deze verkenning is gebleken dat Flevoport de business case alleen niet sluitend krijgt. De aanleg van de toegangsweg naar de haven en de golfbreker voor de kust zijn te duur. Er wordt nu onderzocht of de gemeenten en de provincie de haven samen kunnen realiseren.

'Noodzakelijke versnelling'

Jaap Brink namens het consortium Flevoport: 'We zijn blij dat de overheden het eens zijn geworden om het instrument van het inpassingsplan te gebruiken. Dit maakt duidelijk dat de overheden de handen in ineen slaan en daardoor het maritieme bedrijfsleven mogelijk maakt om in dit gebied verder te groeien. Daarnaast zorgt het voor de noodzakelijke versnelling van dit project. Het realiseren van een majeur project zoals de maritieme servicehaven is alleen maar mogelijk in nauwe samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.”

Raad Noordoostpolder moet nog instemmen

Omdat de haven op het grondgebied van de gemeente Noordoostpolder wordt gerealiseerd moet de gemeenteraad van Noordoostpolder instemmen met het verzoek aan de provincie voor een inpassingsplan. Op 14 december vergadert de gemeenteraad hierover.

Bekijk hier de presentatie (pdf) die de gemeenteraad van Noordoostpolder begin 2014 kreeg te zien over de maritieme servicehaven.

Lees ook: Urker ondernemers presenteren havenplan