Provincie onderzoekt status Nationaal Park Oostvaardersplassen

Lelystad - De provincie Flevoland laat onderzoeken of de Oostvaardersplassen de status van Nationaal Park kan verwerven. De provincie stemde in mei 2014 in met een voorstel van GroenLinks om deze status aan te vragen.

De provincie stelt een business case op waarin beschreven staat wat de kansen zijn op een economische, toeristische ontwikkeling die voor de hele regio goed is.

Provincie werkt samen met gebiedspartners

Bij de business case voor Nationaal Park Oostvaardersplassen werkt de provincie samen met de gebiedspartners Staatsbosbeheer, de gemeente Almere en de gemeente Lelystad.

De Oostvaardersplassen is een bijzonder natuurgebied, met groeiende belangstelling van bezoekers voor het beleven van de natuur. Mede veroorzaakt door de populaire natuurfilm 'De Nieuwe Wildernis'.

Er is ruimte om het gebied verder te ontwikkelen

'De basiskwaliteit voor de status Nationaal Park van de Oostvaardersplassen en de aangrenzende bosgebieden is op orde', volgens de provincie. 'Ook is er ruimte om het gebied verder te ontwikkelen, voor zover dat past binnen de kaders van het natuurbeleid'.

Economische spin-off

De business case is erop gericht om het toeristisch-recreatief gebruik van het gebied en daarmee de economische spin-off in de regio te versterken. 'De kern is het formuleren van een innovatief concept voor een Nationaal Park Oostvaardersplassen dat aansluit op de maatschappij van de 21ste eeuw en past bij (de ontstaansgeschiedenis van) de provincie Flevoland. Het plan geeft een impressie van de kansen en de richting van de economische, recreatieve en toeristische ontwikkeling. Het houdt rekening met de mogelijkheden en beperkingen vanuit het gebied en de omgeving. Het concept wordt financieel onderbouwd en voorzien van een beoogde organisatiestructuur'.

Ondertekening convenant

Het concept wordt uiteindelijk uitgewerkt in een door de betrokken overheden en Staatsbosbeheer te ondertekenen convenant. De ambitie is dat daarbij een door marktpartijen opgestelde ‘position paper’ wordt toegevoegd. Op basis van deze documenten zullen Gedeputeerde Staten de staatssecretaris van Economische Zaken verzoeken de status van Nationaal Park toe te kennen.

Inventarisatie wensen en analyse

De afgelopen maanden zijn de eerste stappen voor een business case gezet. Naast de gebiedsafbakening en -beschrijving zijn de ontstaansgeschiedenis en de rollen en ambities van de partners in kaart gebracht. Vervolgens is onderzocht wat de kansen zijn op recreatief gebied en is gekeken hoe gevoelig het gebied is en wat het aan zou kunnen. In dit stadium wordt gewerkt aan een concept.

De business case is naar verwachting dit voorjaar af.