Debat over belastingblunder nog zonder politieke gevolgen

Dronten – Het debat over de blunder van de gemeente voor wat betreft het afdragen van Wao-/Wia-premies blijft vooralsnog zonder politieke gevolgen, maar wordt vervolgd.

 Na een avond waarbij meer onderling overlegd werd tijdens schorsingen dan dat er vergaderd werd, staakten de stemmen of er op 19 maart een aparte raadsvergadering aan het onderwerp moet worden gewijd. Niemand was bij machte daar iets aan te doen.  ‘Ik stond erbij en ik keek er naar,’ om Jan den Boer (SP) te parafraseren. De discussie wordt op 26 maart vervolgd. Dan moeten er meer antwoorden zijn van het college van b+w op prangende vragen.

Vergeten

Dronten is over de jaren 2011 tot 2014 vergeten Wao/Wia-premies te betalen over het loon van haar ambtenaren. In die jaren bleef er een aanzienlijk bedrag over op de begrote personeelskosten, maar er gingen geen alarmbellen af. Niet bij de accountant, toen die de administratie controleerde en de jaarrekening goedkeurde, niet bij de afdeling, niet bij de interne controles op het gemeentehuis, niet bij de wethouders en niet bij de gemeenteraad. Gevolg: Dronten moet nu twee miljoen euro nabetalen en er dreigt nog een boete van de Belastingdienst.

Het college van b+w liet vorig jaar oktober een onderzoek instellen, waarbij een extern bureau de administratie doorlichtte. Dat gebeurde naar aanleiding van twee onregelmatigheden. In de ene had er een onterechte betaling van overuren plaatsgevonden, in een ander geval een betaling aan een ambtenaar die al weg was. Bij dat onderzoek kwam de omissie van het betalen van de premies aan het licht. Nadat bleek wat er mis was, heeft b+w het nieuws zelf naar buiten gebracht.

Vragen

Een blunder van deze omvang leidt natuurlijk tot politieke discussie. Daarbij zijn verschillende geluiden te horen. Het CDA keek daarbij vooral naar de rol van de accountant van de gemeente. ‘Die duikt en geeft iedereen de schuld, maar steekt niet de hand in eigen boezem,’ zei Jan Klopman. GroenLinks sloeg een andere toon aan. ‘Dit is een fout van de buitencategorie. Waarom zouden we dit college nog moeten vertrouwen?' vroeg Paul Vermast zich af. ‘Opvallend dat het de Belastingdienst niet is opgevallen. Maar we moeten ook kijken naar onze eigen verantwoordelijkheid. De interne controle moet aangescherpt en verbeterd worden,’ zei Irene Korting (VVD). ‘We zijn collectief verantwoordelijk. Het siert het college dat men dit zelf naar buiten heeft gebracht,’ zei Jan den Boer (SP), om daarna de regel uit ‘Ik zag twee beren broodjes smeren’ te citeren. ‘Niemand heeft het gezien. Wij maakten toen geen deel uit van de raad, maar ik ben zo sportief om te zeggen dat wij het ook niet zouden hebben gezien. En we moeten niet een schuldige aanwijzen zonder gedegen onderzoek.’

Onderzoek

Want daar was de gemeenteraad het unaniem over eens. Er moet meer onderzoek komen naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ja, iemand heeft een fout vinkje gezet in een computerprogramma, bewust of onbewust. Maar daarna? Waarom kwam het bij controles niet aan het licht? Waarom zag de accountant het niet? En: hoe kun je uitsluiten dat dit in de toekomst weer gebeurt?

De raad besloot dan ook dat voor 1 juni alle negen controleprocessen in het gemeentehuis moeten worden doorgelicht op fouten door een extern bureau en dat als daar aanbevelingen uit komen van hoe het beter kan of, erger, hoe het niet meer moet, daar voor 1 oktober maatregelen voor te treffen.

Onbeantwoord

Overigens trok wethouder Ton van Amerongen het boetekleed wel aan. ‘De interne controle is niet op orde geweest. En ik ben daar verantwoordelijk voor.’ Wethouder Piet Bleeker, verantwoordelijk voor ‘personeel en organisatie’, schetste een nauwkeurig beeld van hoe de fout aan de orde was gekomen en welke acties daarop waren ondernomen, maar had verder weinig antwoorden op vragen.

Daarom wordt toch met spanning uitgekeken naar de vergadering van 25 maart. Want het antwoord op enkele prangende vragen en de maatregelen die zijn of worden genomen om dit soort blunders in de toekomst te voorkomen, zullen moeten laten blijken of het vertrouwen van enkele partijen in dit college hersteld kan worden. Vooral ChristenUnie, GroenLinks en PvdA gingen zwaar op dat beschadigde vertrouwen in.

Tegenover elkaar

College en oppositie kwamen nog wel tegenover elkaar te staan donderdag. Oppositiepartijen ChristenUnie, D66, GroenLinks, SP en PvdA stelden voor op 19 maart een extra raadsvergadering uit te schrijven over dit onderwerp. Coalitiepartijen CDA, VVD en Leefbaar Dronten vonden dat, gezien de drukke politieke agenda’s, niet nodig. ‘Dan kan het ook wel een week later tijdens de reguliere raadsvergadering,’ zei Jan Klopman. Bij het stemmen voor een extra vergadering op 19 maart staakten de stemmen. Dat de stemmen staakten kwam omdat de oppositie op volle kracht aanwezig was, maar er bij de coalitie twee raadsleden niet waren en één niet deelnam aan de beraadslaging. Het werd twaalf tegen twaald, PSV zou er blij mee zijn geweest.

Burgemeester Aat de Jonge gaf de partijen nog de gelegenheid om tijdens een vierde schorsing te kijken of iedereen er toch uit zou komen tot één voorstel te komen, maar daar had niemand zin in. En als de stemmen staken, is het formeel zo dat het punt van stemming doorgeschoven wordt naar de volgende raadsvergadering. En die is op 26 maart.

(E)Moties

Verdere politieke middelen bleven uit. Waar GroenLinks en PvdA het hadden over geschaad vertrouwen in dit college en daarmee aanstuurden op een motie van treurnis, afkeuring of zelfs wantrouwen, liep de discussie uiteindelijk dood. Als, verschillende mensen namen de beeldspraak in de mond, een nachtkaars. Of een motie van welke orde dan ook, een zwaar politiek middel, er alsnog zal komen, moet blijken op 26 maart.