Nieuw college van Urk verdeelt de taken

Urk - Na de benoemingen van de wethouders woensdagavond, heeft het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Urk donderdagmorgen de portefeuilleverdeling voor de periode 2014-2018 definitief vastgesteld.

De indeling is als volgt:

Burgemeester Pieter van Maaren: Algemene bestuurlijke zaken, Bestuurlijke coördinatie, Representatie, Internationale zaken, Samenwerking, Openbare orde en veiligheid, Toezicht en handhaving, Brandweerzaken, Verkeer en vervoer, Financiën, Grondbeleid/grondbedrijf, Strategische aankopen, Personeelsbeleid, Organisatie, Dienstverlening, Archief en Communicatie. Projecten: Maritiem/nautisch Kenniscentrum, Ombuigingsoperatie.

Geert Post (SGP): Economische Zaken, Visserij, IJsselmeervisafslag, Haven, Middenstandszaken, Markt, Toerisme en recreatie, Onderwijs, Zwembad, Strand, Kinderopvang, Peuterspeelzaal, Speelvoorzieningen, Snippergroen, Beheer groen, grijs, gemeentelijke gebouwen, Wegenbeheer, Beheer riolering, Begraafplaatsen, Afvalinzameling, Verslavingszorg, Jeugdhonken en verenigingslocaties, Inzet BOA's, ICT (intern en extern). Projecten: Verbouw Zwembad, Bouw Kindcentrum, Bouw Harmpje Visserschool, Sluis Kornwerderzand, Parkeren en verkeren in het oude dorp.

Freek Brouwer (ChristenUnie): Gezondheidszorg, Jeugdzorg, Jeugdgezondheidszorg, Ouderenzorg, Gehandicaptenzorg, Pleegzorg, Decentralisaties sociaal domein, CJG-beleid, Sociale zaken/WWB, Welzijn, Werk en Bijstand, Sociale werkvoorziening, Minimabeleid, Kunst en cultuur(historie), Museum, Bibliotheekwerk, Sport. Projecten: Renovatie palenscherm, Visie Sportzone, Realisering Parel Oppoetsen, Revitalisering Scheepswerf Hoekman, Realisering Buitendijkse haven, ZZL-subsidies.

Gerrit Post jr. (Hart voor Urk): Structuurplan, Planologie, Bestemmingsplannen, Volkshuisvesting/woningbouw, Huisvesting statushouders, Industrieterrein ontwikkeling, Bouwvergunningen, Welstand, Grondverkopen, Verhuur/huur, Ingebruikgeving, Inkoop en aanbesteding, Wijkgerichte activiteiten, Wabo / omgevingsvergunning, Water, Energie, Duurzaam beleid, Milieu. Projecten: Visie Noorderzand, Verplaatsing Boni, Invulling havenlocatie, Revitalisering Westgat, Revitalisering Lemsterhoek, Derde brug over Urkervaart, Inbreilocaties, Restauratie oude bakkerij, EU-subsidies.

Geert Post eerste loco-burgemeester

Ook is afgesproken dat Geert Post de eerste locoburgemeester is, Freek Brouwer de tweede en Gerrit Post de derde. Bij afwezigheid vervangen burgemeester Van Maaren en Gerrit Post elkaars portefeuille en hetzelfde geldt voor Freek Brouwer en Geert Post.