Bewoners Ketelhaven blij en strijdlustig na uitspraak over mestdrogerij

Dronten - De bewoners van Ketelhaven halen opgelucht adem. De rechtbank in Utrecht heeft bepaald dat de gedoogvergunning van de provincie voor de uitstoot van 'totaalstof' door de mestdrogerij van Komeco naar beneden moet worden bijgesteld.

Deze zomer minder stof in de lucht

Dat betekent deze zomer in ieder geval flink minder stof in de lucht. De stank was al minder geworden. Een mooie overwinning, maar de bewoners blijven alert en strijdvaardig. Drie inwoners van Ketelhaven lichten de uitspraak van rechter toe en leggen uit waarom dat zo belangrijk voor hen is. Hans van Veen, Jeroen Kraan en Bert Steggerda maken zich druk om de lucht in het prachtige Ketelhaven. Eerder deden zij dat vanwege de stank die de mestdrogerij bij tijd en wijle veroorzaakte.

Mazzel dat er vaak oostenwind was

‘Eerlijk is eerlijk: er is de laatste tijd veel minder geuroverlast. Komeco heeft maatregelen genomen en we hadden de mazzel dat er vaak oostenwind was,’ zegt Steggerda.

De geur is tot daar aan toe, maar de drie maken zich drukker om dat wat ze niet ruiken maar wel inademen: de stof die er uit de schoorstenen van Komeco komt en uit de deuropeningen bij het in- en uitrijden van de vrachtwagens. Daar gelden regels voor. Aanvankelijk gold voor de mestdrogerij een norm van tien milligram totaalstof per kubieke meter. Die regel werd met regelmaat overtreden.

In een gedoogbeschikking van de provincie, die moest gelden tot er een definitieve nieuwe vergunning was voor Komeco, stelde de provincie een norm van veertig milligram. Dat werd bewoners te gortig. De rechter is dat met hen eens en heeft de norm teruggebracht naar twintig milligram.

Daadwerkelijk naar bewoners geluisterd

Het is de tweede keer dat bewoners het gevoel hebben dat er daadwerkelijk naar hen geluisterd is en hun belangen ook worden meegewogen met de economische belangen van de mestdrogerij. De eerste keer was toen een onafhankelijke commissie de provincie al had geadviseerd op te treden tegen de overschrijding van de norm van tien milligram door Komeco.

Eerdere overtredingen van de normoverschrijding van de uitstoot leverde het bedrijf ten slotte geen sluiting of boete op, maar verruiming van de normen. De provincie legde dat advies echter naast zich neer.

Landsbelang boven belang omwonenden

‘Dat het mestoverschot wordt aangepakt, is een landsbelang. Ook hier in de omgeving is er intensieve veehouderij en die mest moet ergens heen. Er zijn dus een politiek en een economisch belang. Dan is er ook het belang van Komeco zelf. Tot nu toe hebben wij het gevoel gehad dat al die belangen prefereerden boven ons belang, het belang van de omwonenden,’ legt Steggerda uit.

Als je fijnstof inademt ga je eerder dood

‘Het gaat mij, heel simpel, om de gezondheid van mijn kinderen. In totaalstof zit ook fijnstof en daarvan weten we dat als je dat inademt, je eerder dood gaat. Dat veroorzaakt allerlei nare ziektes en gaat, als het er eenmaal in zit, je lichaam ook niet meer uit. Hoe hoger de norm, hoe meer fijnstof,’ aldus Kraan.

Strijd is nog niet gestreden

De strijd is nog niet gestreden. Komeco wil haar bedrijfsproces veranderen en daar hoort een nieuwe omgevingsvergunning bij. Die moet de provincie voor september verlenen en daarin zal ook de norm voor totaalstof staan. De drie - die vijfenveertig van de ruim tweehonderd huishoudens in Ketelhaven vertegenwoordigen, zullen strijden voor een vergunning met een maximum van tien milligram, desnoods tot aan de Raad van State.

‘Er wordt wel eens gezegd dat wij tegen de mestdrogerij zijn, maar dat is echt onzin. Daar gaat het niet om. Het gaat ons er om dat de regels worden nageleefd en dat er ook aan ons wordt gedacht,’ zegt Van Veen.

Dichter tegen woonwijk

‘Bovendien: het kan best. In Duitsland zijn er wel van dit soort installaties die dichter tegen een woonwijk aan staan en die minder stof vrijlaten. Dat zijn echter nieuwe installaties. Of dat Komeco ook zal lukken met deze relatief oude installatie, is de vraag. De Omgevingsdienst Flevoland, die controles op de uitstoot moet uitvoeren, heeft gezegd nu geen extra controles te gaan houden. Alleen als wij als omwonenden klagen komen ze in actie. Wij zijn dus de meetaparatuur van de omgevingsdienst. Daar zijn we niet tevreden mee.’

Lees meer in het dossier Mestdrogerij Komeco.