Noordoostpolder ziet toe op legale huisvesting arbeidsmigranten

Emmeloord - De legale huisvesting van arbeidsmigranten in de dorpen en het buitengebied, het behoud van erfsingels en het hondenbeleid zijn dit jaar de belangrijkste aandachtspunten bij het toezicht en de handhaving in de gemeente Noordoostpolder.

Dit staat in het Handhavings-uitvoeringsprogramma (HUP) 2014 dat door het college is vastgesteld. In dit programma wordt inzichtelijk gemaakt waar de gemeente in 2014 haar prioriteiten legt voor het toezicht en de handhaving.

Nieuwe regels

Het huisvesten van arbeidsmigranten in de dorpen en het buitengebied is ook in 2014 een belangrijk thema. Het college vindt het belangrijk dat deze migranten legaal en adequaat gehuisvest kunnen worden. Medio 2013 zijn de regels voor huisvesting van arbeidsmigranten in het landelijk gebied vastgesteld.

Overgangstermijn

In het HUP 2014 is opgenomen dat alle bij de gemeente bekende huisvesters van arbeidsmigranten in het buitengebied actief voorgelicht worden over dit nieuwe beleid. In de beleidsregel is een overgangstermijn opgenomen. Na deze termijn moeten alle huisvestingslocaties voldoen aan dit beleid. Dit wil niet zeggen dat in de tussentijd ontoelaatbare situaties gedoogd worden door de gemeente.

Voor de kernen zijn nog geen regels vastgesteld. Het college verwacht dit in de eerste helft van 2014 te doen.

Behoud erfsingels

Verder heeft het stimuleren van het behoud van de erfsingels in het buitengebied het komend jaar prioriteit. In dit kader heeft de gemeente speciaal een website gemaakt waar veel informatie te vinden is over de van toepassing zijnde regels en subsidiemogelijkheden voor erfsingels.

Verder is capaciteit beschikbaar gesteld om handhavend op te kunnen treden tegen illegale kap of het nalaten van de herplantplicht.

Hondenbeleid

Verder zullen de Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) in het aankomende jaar de nodige tijd besteden aan het toezicht op het hondenbeleid. 

Bekijk het volledige HUP 2014 op de gemeentelijke website. Vul in het zoekvenster bovenaan de homepage de zoekterm ‘handhavingsuitvoeringsprogramma 2014’ in.