Geen toename overlast door komst coffeeshop

Lelystad - De komst van de coffeeshop naar Lelystad heeft niet geleid tot een stijging van overlast en onveiligheidsgevoelens. Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek van het Bonger Instituut voor Criminologie.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de komst van de coffeeshop de illegale markt voor een deel heeft verdrongen. De aanwezigheid van de coffeeshop is bovendien algemeen geaccepteerd in de stad.

Het onderzoek kende drie meetmomenten: een nulmeting enkele maanden vóór de opening van de coffeeshop, een tussenmeting vanaf drie maanden na de opening van de coffeeshop en een eindmeting een jaar daarna (ruim 15 maanden na opening van de coffeeshop). De drie metingen bestonden steeds uit een enquête onder de volwassen bevolking van Lelystad, een publieksenquête in het stationsgebied, gesprekken met bedrijven rond de vestigingslocatie, een etnografisch veldonderzoek in buurten waar illegale cannabisverkoop werd vermoed, een inventarisatie van beschikbare cijfers rond overlast en een focusgroep met experts (gemeente, politie, wijkraad, jongerenwerk, hulpverlening en coffeeshop).

Medio augustus 2011 werd de coffeeshop geopend. In de tussen- en eindmeting is een enquête gehouden onder bezoekers van de coffeeshop.

Het college van Lelystad heeft de resultaten van het onderzoek dinsdag aan de gemeenteraad aangeboden. Op de website van de gemeente Lelystad staat een samenvatting van de resultaten van het onderzoek.