Gedeputeerden herbenoemd

Lelystad – De gedeputeerden Appelman (CDA/ChristenUnie), Lodders (VVD) en Witteman (PvdA) zijn van hun demissionaire status af, en donderdagavond geïnstalleerd als ‘nieuwe’ gedeputeerden. Een vierde gedeputeerde, van VVD-huize, volgt later deze maand. Flevoland heeft daarmee weer een bijna compleet en volwaardig bestuur.

Marc Witteman is wel 'Oostvaarderswold' kwijtgeraakt in zijn portefeuille. Appelman gaat nu over de herinrichting van de natuur in Flevoland. De herbenoeming van Witteman stuitte donderdag op de meeste bezwaren. Witteman nam echter ruim de tijd vragen te beantwoorden, ook over zijn visie op en rol in het proces rond Oostvaarderswold en het rapport dat daarover is verschenen. Zijn conclusies daarbij was kort en krachtig: ‘Ja, wij erkennen dat er grote fouten zijn gemaakt.’ En met zijn verder uitgebreide antwoord, en dat van de gedeputeerden Lodders en Appelman, lijkt er een einde te zijn gekomen aan de bestuurscrisis die zich bijna een maand geleden manifesteerde, en aan de procesgang rond het vooralsnog mislukte proces van de ecologische verbindingszone Oostvaarderswold. Ofschoon het nieuwe college dezelfde samenstelling van partijen heeft, en drie van de vier gedeputeerden terugkeren, mag daarmee niet worden gezegd dat er niets is veranderd. Alle gedeputeerden, en een groot deel van de statenfracties, beschouwen het rapport rond Oostvaarderswold als een ‘wake-up call’, en het moment voor een cultuuromslag als het gaat om transparant en open besturen. Gedeputeerde Staten moet Provinciale Staten veel meer meenemen in haar overwegingen, en veel meer van informatie voorzien dan tot nu toe gebeurde. Maar de eerste stappen in die richting zijn al twee jaar geleden gezet. Toen is er al een goed begin gemaakt met een cultuuromslag op dat gebied. Volgens Provinciale Staten zullen de leermomenten van Oostvaarderswold dat proces alleen maar versterken en versnellen. Dat wil niet zeggen dat er geen kritiek was donderdag. Die kritiek kwam echter, niet onverwacht, vooral uit de hoek van de PVV en SP. De PVV is sowieso tegen PvdA-bestuurders. ‘Wij hebben niets tegen PvdA-bestuurders op zich, maar er zijn er zoveel die fouten maken…’ probeerde Joram van Klaveren nog, maar dat kwam hem vooral op gelach te staan. Twee weken geleden zei hij ten slotte nog ‘Een advies waarin een socialist op een bestuursport komt te zitten, is geen prettig advies.’ PVV en SP vinden het niet geloofwaardig dat vier gedeputeerden hun ontslag indienen, en dat drie een maand later gewoon herbenoemd worden. De SP vermoedde dat er zelfs sprake was van een strategisch plan. Gedeputeerde Witteman greep een maand geleden niet de gelegenheid zich te verdedigen tegen het rappoprt Oostvaarderswold, en dat was alleen maar zodat hij nu, zonder er verder woorden aan vuil te maken, terug kon keren. Maar zoals gezegd, nam Witteman donderdagavond wel uitgebreid de tijd stil te staan bij de gebeurtenissen vanaf zijn benoeming in 2010 tot aan zijn aftreden een kleine maand geleden. En dan gaat het er om, was zijn betoog, of Provinciale Staten vertrouwen in je heeft, en vindt dat je terug mag keren. Dat vertrouwen was er. Uiteindelijk werd Witteman herbenoemd met 26 stemmen voor, negen stemmen tegen en drie stemmen blanco. Lodders kreeg dertig stemmen voor, zeven tegen en één blanco, en Appelman 29 stemmen voor, zeven tegen en twee blanco. De PVV diende daarna nog een motie van wantrouwen in tegen het college van Gedeputeerde Staten. Ze zegden hun vertrouwen in het college op, maar kregen daar alleen de handen voor op elkaar van twee van de drie SP-ers.