Dronten Toen 53 | Minister boos over brief adviesraad

In aflevering 53 van Dronten Toen het eerste deel van een serie verhalen over de instelling van de gemeente Dronten.

Als we nu vijftig jaar terugzien, komen we zo langzamerhand in de periode dat de vorming van de gemeente Dronten wordt voorbereid. Dat betekent ook dat de gemeente op 1 januari 2022 50 jaar wordt. In deze reeks zullen we de komende tijd aandacht besteden aan de totstandkoming van de nieuwe gemeente. In de krant van 3 juni 1969 staat de kop ’Instelling van gemeente niet voor 1 januari 1971’. Een aantal politici die in de adviesraad zitting hebben vindt dat toch wel wat teleurstellend en de adviesraad besluit tot het schrijven van een brief naar de minister van Binnenlandse Zaken, mr H.K.J. Beernink. 

In de Flevolander van 12 augustus 1969 staat met grote letters ‘Adviesraad krijgt onder uit de zak’. Het antwoord van minister Beernink luidde dat er vertraging was opgelopen omdat het interdepartementale overleg meer tijd had gekost dan aanvankelijk was gedacht. Gevolg is dat het wetsontwerp niet voor het laatste kwartaal van het lopende kalenderjaar aan de Tweede Kamer kan worden aangeboden. Als de bespreking hiervan in de Tweede Kamer niet te veel tijd kost, kan het nog lukken voor 1 januari 1971, aldus de krant. 

Maar de minister schrijft ook over de inhoud van de brief van de adviesraad: ‘Ik neem gaarne aan, dat de onbekendheid met deze staatsrechtelijke gedragsregel u er toe heeft geleid aan uw brief een teneur te geven, welke in de bestuurlijke verhoudingen niet gebruikelijk is,’ doelend op het gegeven dat Hare Majesteit de Koningin ‘zich nog moet verenigen met het wetsontwerp’. 

Het is daarmee ook onzeker geworden of er in 1969 nog een nieuwe adviesraad moet worden gekozen. In het reglement staat dat de zittingsduur van de adviesraadsleden maximaal twee jaar betreft en die loopt in het jaar 1969 af. Algemeen is men van mening dat zo snel mogelijk een gemeente moet komen. De adviesraad is een ‘onvolkomen’ democratie en dat had zo snel mogelijk omgevormd moeten worden tot een ‘volledige’ democratie met een gemeenteraad. Toch was er ook het geluid te horen van een adviesraadslid van de VVD, die blij was met het uitstel om tot gemeentevorming te komen. Hij nam daarbij het minder goede democratisch model van de adviesraad voor lief, want het woog niet op tegen de voordelen die de Rijksdienst kon bieden - de Staat neemt alle kosten voor haar rekening.

‘Dronten Toen’ staat onder redactie van de Stichting Geschiedschrijving Dronten en wordt samengesteld aan de hand van berichten uit de Flevolander, voorloper van de FlevoPost. 

Kees Hermus