Wat wil Lelystad de komende tien jaar bereiken op het gebied van wonen?

Lelystad - Wat wil Lelystad de komende tien jaar bereiken op het gebied van wonen? Dat staat in de concept woonvisie die door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld

De woonvisie is voor een gemeente het belangrijkste kader voor haar woonbeleid. Het is de basis voor prestatieafspraken met de corporaties en het woningbouwprogramma. Na verwerking van inbreng van organisaties en inwoners wordt de woonvisie definitief vastgesteld.

In de concept woonvisie staat waar in Lelystad behoefte aan is op woongebied. Wat willen starters, gezinnen en senioren? Op welke manieren kunnen we wonen, zorg en duurzaamheid combineren? Hoe kunnen we zorgen dat de bestaande stad meeprofiteert van de woonontwikkelingen?

Iedereen die dat wil moet in Lelystad een leven lang kunnen wonen 

Lelystad heeft veel mogelijkheden. Er is water, groen en ruimte om te groeien om Lelystad nog meer te laten floreren zodat Lelystad ook in de toekomst een fijne stad is om in te wonen en te leven. Een stad waar je je hele leven kunt blijven wonen als je dat wilt. Of het nu is als starter op de woningmarkt, met je gezin of als senior. Om dat te kunnen verwezenlijken én om Lelystad voor te bereiden op de toekomst, heeft Lelystad de ambitie uitgesproken om  in 2040 een zelfstandige, sociaal veerkrachtige, duurzame, aantrekkelijke en economisch sterke stad te zijn en te groeien met 10.000 tot 40.000 woningen.

Wethouder wonen Adam Elzakalai: 'Daarvoor is het nodig om een variëteit aan woningen te bouwen, zodat iedereen die dat wil een wooncarrière kan maken in Lelystad. Dat gebeurt door verder te bouwen in Warande, in het Stadshart en aan de kust. Maar minstens zo belangrijk is de bestaande woningvoorraad in onze stad. Deze wijken verdienen het om goed voorbereid te zijn op de toekomst. Zodat we er ook over tien jaar en verder nog prettig kunnen wonen'.

Voor de woonvisie zijn ideeën opgehaald bij organisaties en inwoners 

Om te komen tot deze concept woonvisie zijn verschillende gesprekken gevoerd met de gemeenteraad en organisaties in de bouwsector, volkshuisvestingssector, de maatschappelijke sector en de zorgsector. Het concept van de woonvisie is ook besproken met inwoners en andere belanghebbenden tijdens vier bijeenkomsten.  

Er is gesproken over de thema’s uit de Woonvisie en er ontstonden mooie ideeën en goede aandachtspunten. Inwoners lieten weten graag meer variatie te willen in het woningaanbod zodat zij kunnen doorstromen. De belangstelling voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) was hierbij ook groot. CPO is een vorm van sociale projectontwikkeling, waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. Over de doorstromingsmogelijkheden waren zorgen, dat starters geen toegang kunnen krijgen tot de woningmarkt en dat senioren geen aantrekkelijk alternatief hebben om naartoe te verhuizen. Over de groeiambitie van Lelystad was ook veel te zeggen. De reacties waren wisselend maar over het algemeen vond de inwoner dat Lelystad moet groeien omdat er een grote woningnood heerst en Lelystad ook altijd gemaakt  is op meer inwoners dan ze nu heeft. Wel werd er gewaarschuwd voor de manier waarop. Zo moet de gemeente Lelystad haar kernkwaliteiten behouden zoals ruimte, water en groen en moet het de voorzieningen en werkgelegenheid daarop afstemmen. Over de energietransitie en de bestaande stad werd gezegd dat er ook oog moet zijn voor de mensen met minder middelen en dat er een evenwichtige samenstelling van bewoners in een wijk moet zijn.  

De verzamelde input wordt gebruikt om de concept woonvisie aan te scherpen en zo te komen tot de definitieve woonvisie. Na vaststelling in het college zal de definitieve woonvisie voor besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.  

Input leveren kan tot 22 oktober

Inwoners en organisaties kunnen nog steeds input leveren op de concept Woonvisie door te mailen naar wonen@lelystad.nl. Dit kan tot en met 22 oktober. De concept Woonvisie ligt tot die tijd ter inzage op het stadhuis bij de informatiebalie en is via deze link online te vinden. 

Na de inzagelegging zal het college een besluit nemen over de definitieve woonvisie. De raad stelt de Woonvisie uiteindelijk definitief vast.