Dronten Toen 45 | Winkels Swifterbant aan Dronterringweg?

In aflevering 45 van 'Dronten Toen' schrijft Kees Hermus over het structuurplan Swifterbant van 1970.

Uit de berichtgeving in De Flevolander blijkt dat de nieuwe structuurplannen voor de dorpen niet zelden leiden tot enige commotie. Niet in de laatste plaats omdat de stedenbouwkundigen de eerste structuurschetsen hebben gemaakt op basis van de toen gangbare idealen. Je zou misschien ook kunnen zeggen dat een structuurschets in die jaren nogal tijdsgebonden was en door de snel veranderende inrichtingseisen en maatschappelijke ontwikkelingen de beperkingen snel zichtbaar werden.

Forensisme

In De Flevolander van 3 november 1970 citeert de krant een artikel uit het personeelsblad ‘Cultuurrijp‘ voor de medewerkers van de RIJP. Men gaat er vanuit dat de beroepsbevolking van Swifterbant niet alleen in de omgeving van het dorp het brood zal verdienen in de landbouw, dienstensector en industrie, maar tevens het inkomen zal verdienen in Lelystad. Dat wordt ‘forensisme’ genoemd.

In 1966 bleek al dat het oorspronkelijke structuurplan uit 1961, opgesteld door W. van Mourik, in het licht van de huidige opvattingen een herziening behoefde. Dit eerste plan voorzag in een behoefte van rond tweehonderd woningen met bijbehorende voorzieningen zoals scholen, bedrijfsterreinen en winkels.

Voornaamste weg langs het dorp

De stedenbouwkundige opzet kenmerkte zich door de plaatsing van de winkels aan de voornaamste weg langs het dorp, de Dronterringweg, Het gold in die tijd als een mogelijkheid om de relatie van de kern met het omliggende platteland visueel en functioneel te verstevigen. Met de uitbreidingsplannen van het dorp bleek deze visie toch wat lastig, want de afstand naar de winkels wordt bij uitbreiding steeds groter, omdat deze niet centraal geplaatst waren.

Door het besluit om het aantal dorpen tot drie dorpskernen te beperken, ontstond de mogelijkheid om door te groeien. In 1970 werd aangenomen dat de kern Swifterbant rond de eeuwwisseling zou kunnen uitgroeien tot een dorp van vijfduizend inwoners. Deze omvang zou een redelijk bestaan kunnen bieden voor de winkeliers, die in de dagelijkse behoefte en in de algemene gebruikelijke duurzame gebruiksgoederen voorzien.

Groter draagvlak

Verder geeft het de mogelijkheden om het aantal naar levensbeschouwing gedifferentieerde scholen voor kleuteronderwijs en gewoon lager onderwijs op te schalen, maar ook om het sociaal, cultureel en recreatief een groter draagvlak te geven.

Met de herziening in 1970 van het structuurplan voor Swifterbant, dat is uitgewerkt door ir. R Maier, denkt men de uitbreiding voor de woningbouw met 1.800 woningen in drie richtingen te realiseren, namelijk aan de overzijde van de huidige weg naar Biddinghuizen, in oostelijke richting aan de overzijde van de Dronterringweg/Kamperhoek en een woonwijk ten noorden van het dorp. Volgende week een vervolg.

Geschiedschrijving Dronten

'Dronten Toen’ staat onder redactie van de Stichting Geschiedschrijving Dronten en wordt samengesteld aan de hand van eerdere publicaties in de Flevolander, voorloper van de FlevoPost.

Kees Hermus