Een bedrijfsarts inschakelen: hoe werkt dat?

Aangeboden door: HR Navigator

Werknemers moeten te allen tijde toegang hebben tot een bedrijfsarts, zoals is opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet, oftewel de Arbowet. Deze bedrijfsarts is een erkend medisch specialist die zich richt op de gezondheid in relatie tot het werk. Deze onpartijdige artsen analyseren situaties van medewerkers en adviseren over hoe het ziekteverzuim binnen een organisatie verminderd kan worden.

Wanneer is een bedrijfsarts inschakelen noodzakelijk? Wat mag deze persoon wel en niet vertellen aan een werkgever? Wat kun je verwachten van een re-integratie? En wat kun je doen wanneer je het niet eens bent met de bedrijfsarts?

Wanneer schakel je een bedrijfsarts in?

Een bedrijfsarts inschakelen als werkgever gebeurt zodra een medewerker ziek wordt. Daarnaast wordt de hulp van een bedrijfsarts gebruikt bij het voorkomen van ziekteverzuim. Werknemers moeten overigens altijd zelf een beroep op een bedrijfsarts kunnen doen, wat door de werkgever mogelijk gemaakt moet worden. Dit staat in de Arbowet vastgelegd. Alleen een bedrijfsarts kan beslissen of een medewerker arbeidsongeschikt of ziek is.

Over het algemeen helpt een bedrijfsarts dus bij het proces rondom ziekteverzuim van werknemers en de terugkeer in het werkveld. De volgende taken voeren bedrijfsartsen uit:

  • Adviseren bij de begeleiding van ziekteverzuim. Een bedrijfsarts wordt ingeschakeld bij de begeleiding van ziekteverzuim en de re-integratie van werknemers. Hierbij voert hij of zij een probleemanalyse uit, er wordt een advies opgesteld en er worden periodieke evaluaties uitgevoerd.
  • Uitvoeren van preventief medisch onderzoek. Elke werkgever is verplicht zijn of haar werknemers regelmatig arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan te bieden.
  • Signaleren van beroepsziekten. Bedrijfsartsen dragen bij aan de bevordering van de kwaliteit van behandeling, diagnostiek en preventie van arbeidsgebonden aandoeningen. Dit doen ze door beroepsziekten te signaleren en melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
  • Voorkomen van ziekteverzuim. Bedrijfsartsen dragen bij aan gezonde, veilige arbeidsomstandigheden en adviseren werkgevers over onder andere beschermende maatregelen. Zo kan ziekte op het werk voorkomen worden.

Als werkgever zelf bedrijfsarts inschakelen, kun je het beste doen door bedrijfsartsen te vergelijken. Bij HR Navigator zijn alle arbodiensten met elkaar te vergelijken om een passende bedrijfsarts te vinden.

Wat mag een bedrijfsarts wel en niet vertellen aan je baas?

Bedrijfsartsen zijn er voor zowel werknemers als werkgevers en een bedrijfsarts inschakelen als werkgever is een vereiste wanneer er ziekteverzuim optreedt. Zij moeten zich overigens aan het medische beroepsgeheim en de privacyregelgeving houden. Hierdoor mag hij of zij maar beperkte informatie delen over zieke werknemers. De volgende zaken mogen gedeeld worden met een werkgever:

  • Beperkingen en mogelijkheden van een werknemer en in hoeverre een werknemer arbeidsongeschikt is.
  • De verwachte duur van het ziekteverzuim.
  • Adviezen over aanpassingen, interventies en voorzieningen voor de re-integratie van een werknemer.
  • Therapieën die door werknemers gevolgd worden en in hoeverre dat aanslaat.

Een re-integratie met de bedrijfsarts; wat kan ik verwachten?

Een bedrijfsarts inschakelen, is noodzakelijk wanneer een werknemer na een ziekteperiode gere-integreerd moet worden in het werkveld. Dit traject loopt volgens een aantal stappen.

1. Plan maken

Binnen acht weken na de ziekmelding wordt samen met de werkgever een plan van aanpak opgesteld. Hierbij wordt gekeken naar mogelijke aanpassingen aan de werkplek, een andere werkplek binnen het bedrijf, ook wel re-integratie eerste spoor genoemd, of een andere werkplek bij een ander bedrijf, wat re-integratie tweede spoor wordt genoemd. Bij een tweede spoor traject blijf je als werknemer wel officieel in dienst bij je werkgever.

2. Passend werk

Aan de hand hiervan wordt passend werk gevonden. Dit moet voldoen aan de arbeidsovereenkomst, opleiding, gezondheid, maximale reisafstand en het loon van de medewerker.

3. Re-integratiedossier

Tijdens de re-integratie houdt een werknemer contact met zijn werkgever door middel van een gesprek elke zes weken. De afspraken die worden gemaakt, worden vastgelegd in het re-integratiedossier.

4. Evaluatie

Wanneer je als werknemer één jaar ziek bent, moet je met je werkgever een evaluatie maken. Hierbij kan het plan voor de re-integratie gewijzigd worden. Bij meer dan twee jaar ziek zijn, wordt een eindevaluatie ingevuld, welke naar de UWV gaat en nodig is om een WIA-uitkering te ontvangen.

Niet eens met de bedrijfsarts: wat kan ik doen?

Als je het niet eens bent met het advies van je bedrijfsarts kun je zelf bedrijfsarts inschakelen. In het geval van zo'n second opinion, kijkt een andere bedrijfsarts naar je situatie, waarop een nieuw advies wordt gebaseerd.