Locatie voor basisscholen gezocht

Dronten - De zoektocht naar een locatie voor vijf basisscholen in het centrum van Dronten heeft nog niet tot succes geleid.

Laatste kwartaal een keuze voorleggen

De gemeente hoopt in het laatste kwartaal van dit jaar een keuze te kunnen voorleggen aan de gemeenteraad. Eerst vindt er nog verder onderzoek plaats naar een geschikte locatie die aan alle eisen voldoet..

Het gaat om een nieuwe locatie voor gereformeerde basisschool De Schakel, openbare basisschool Aquamarijn, katholieke basisschool De Toekomst, de protestants-christelijke basisschool Aan Boord en school voor speciaal basisonderwijs De Driemaster.

Aan nieuwbouw toe

De vijf scholen zijn aan nieuwbouw toe. De huidige gebouwen zijn oud en voldoen niet meer aan de onderwijseisen van deze tijd. De vijf hebben aangegeven graag samen in één gebouw verder te gaan. Dat zou moeten gebeuren in de vorm van een ‘kindcentrum’, waarin ook de voorschoolse educatie, kinderopvang, GGD, buitenschoolse opvang en een sportzaal voor het bewegingsonderwijs een plekje krijgen.

Verkenning locatie

Maar de zoektocht naar een locatie valt niet mee. Niet alleen moet er gekeken worden naar genoeg ruimte, de gemeente wil ook dat de nieuwe school en omgeving duurzaam worden ingericht, waarbij wordt ingezet op zo min mogelijk autoverkeer en een zo optimaal mogelijke fietsroute. Daarnaast moeten de scholen goed kunnen worden ingevuld in een woonomgeving.

De gemeente wil er daarom de tijd voor nemen. Er vindt nu eerst een ‘ruimtelijke verkenning’ plaats, om een mogelijke locatie in beeld te krijgen. Dat moet eind dit jaar tot resultaat leiden. Bij de verkenning naar een locatie zullen ook de directe omgeving en inwoners van Dronten worden betrokken.

Huidige locaties

De Schakel en Aquamarijn zitten nu nog aan De Ketting, De Toekomst en De Driemasten aan de Werfstraat en Aan Boord aan De Lijzijde