Gemeente Lelystad stelt prioriteiten in veiligheidsbeleid

Lelystad - Het afgelopen jaar was in Lelystad een flinke stijging te zien van het aantal meldingen van jongerenoverlast (+ 77 procent). Ook was er een enorme stijging van meldingen van overlast door verwarde personen (+ 37 procent). Het aantal autokraken en woninginbraken daalde daarentegen (resp. -54 en -13 procent). Dat blijkt uit de politiecijfers van Lelystad over 2020.

Coronacrisis

De toegenomen meldingen over overlast worden toegeschreven aan de coronacrisis. ‘Jongeren konden niet naar school en sport en in combinatie met het thuiswerken zorgde dat voor meer ervaren overlast en een verhoging van de meldingen. Aan de andere kant zijn woninginbraken gedaald, mede omdat mensen meer thuis zijn.’

Naast de overlast is ook het aantal meldingen van fraude flink gestegen (+ 54 procent). Dat is voor een groot deel toe te schrijven aan een toename van oplichting via internet. Verder valt er te lezen dat er in Lelystad relatief weinig overvallen worden gepleegd: vorig jaar waren het er acht. De impact van overvallen op de slachtoffers is echter wel groot.

Veiligheidsbeleid

De politiecijfers zijn mede bouwsteen voor het lokale veiligheidsbeleid, dat onlangs is vastgesteld. Daarin worden een aantal tendensen gesignaleerd, die meewegen in het vaststellen van prioriteiten op veiligheidsgebied. Zo wordt er opgemerkt dat de wereld van zorg en veiligheid steeds meer met elkaar te maken krijgen. ‘In allerlei overleggen worden bewoners met een zogenaamde multi problematiek besproken.’ Het gaat dan om bewoners die last hebben meerdere klachten op het gebied van psychische klachten, verstandelijke beperking, verslaving, schulden, werkeloosheid en gebrekkige integratie. ‘Zonder hulp leidt dit tot meer onveiligheid en overlast.’

Ook de afbouw van beschermd wonen leidt tot zorgen. ‘Daardoor komen er nog meer kwetsbare inwoners in de wijk wonen. We zijn al lang bezig het zorglandschap hierop af te stemmen. Veiligheid zal hierdoor meer te maken krijgen met kwetsbare inwoners met een ggz-achtergrond.’

Prioriteiten

Voor de komende twee jaar (2021 en 2022) zijn er een aantal prioriteiten vastgesteld. De eerste is ‘veilige wijken’, waarbij er een integrale gebiedsaanpak komt voor Lelystad-Oost, huiselijk geweld wordt aangepakt en er speciale aanpakken komen op het gebied van personen met verward gedrag, mensen die woonoverlast veroorzaken en een persoonsgerichte aanpak voor 25 mensen, waarmee ‘een integrale, toegesneden mix van bestuurlijke, straf-, zorg- en overige interventies worden toegepast, om te voorkomen dat iemand afglijdt in de criminaliteit, alsmede om hardnekkige patronen van criminaliteit en overlast te doorbreken en/of herhaling te voorkomen’. Ook komt er extra inzet op controle van illegale kamerverhuur en ghb-gebruik en is er voor het Lelycentre een gebiedsplan gemaakt om daar de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren.

Jeugd en veiligheid

Een andere prioriteit is ‘jeugd en veiligheid’. ‘Meer repressie, meer toezicht of strenger straffen is niet altijd dé oplossing als het gaat om het aanpakken van problemen onder jongeren.’ Op dit gebied wordt er geïnvesteerd in een persoonsgerichte aanpak voor 18-minners, preventie en vroegsignalering en een groepsaanpak voor jongeren die in groepsverband overlast veroorzaken. Specifiek wordt ook geïnvesteerd in de aanpak van overlast en onveiligheid in het stationsgebied.

Ondermijning

Een derde prioriteit is ‘ondermijning’, de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Daarbij kan gedacht worden aan witwassen, drugscriminaliteit, corruptie, afpersingen, fraude met toeslagen, milieucriminaliteit en belastingontduiking. Op dat gebied lopen al veel projecten en wordt extra ingezet op het opleggen van dwangsommen aan drugsdealers, illegale prostitutie, mensenhandel en het screenen van eigenaren in de horeca, seksinrichtingen, speelautomatenhallen en coffeeshop door de bibob-mogelijkheden (wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur) uit te breiden.

Strategische thema’s

Verder zijn er in het lokale veiligheidsbeleid voor de komende twee jaar ‘strategische thema’s’ benoemd, waarop met speciale projecten en aandachtspunten extra op wordt geïnvesteerd: ‘Woninginbraak, voertuigcriminaliteit en vermogensdelicten’, ‘Veilig uitgaan en veilige evenementen’, ‘Veilig winkelgebied en bedrijventerreinen’, ‘Verkeersveiligheid’, Brandveiligheid, externe veiligheid en crisisbeheersing’, ‘Radicalisering en polarisatie’, ‘Digitale veiligheid en cybercrime’, ‘Veilige publieke taak’ (het beschermen van werknemers met een publieke taak die bij het uitoefenen daarvan regelmatig worden geconfronteerd met agressie en geweld) en ‘Ambtelijke en bestuurlijke integriteit’.