Rekenkamer waarschuwt voor te snelle groei Lelystad

Lelystad - De Rekenkamer Lelystad heeft onderzoek gedaan naar het woonbeleid van de gemeente en komt tot de conclusie dat de stad niet te snel moet willen groeien. ‘Het bouwen van 10.000 nieuwe woningen of een veelvoud daarvan is vragen om problemen’.

Dat schrijft de Rekenkamer in een advies aan de gemeenteraad. Die heeft juist besloten tot een spurt in het aantal nieuw te bouwen woningen.

Onafhankelijk advies

De Rekenkamer is een onafhankelijke instantie die gevraagd en ongevraagd gemeentelijk beleid en de doelmatigheid daarvan onderzoekt. De instantie bepaalt haar eigen agenda en heeft dit keer het woonbeleid onderzocht.

‘Het wel en wee van Lelystad als woongemeente is eigenlijk altijd afhankelijk geweest van factoren die buiten de stad zelf liggen. Een analyse van de ontwikkeling van Lelystad door de jaren heen geeft het beeld van een valse start. Van de voorziene positie van de stad als bruisend hart van Flevoland kwam maar weinig terecht. Dat kwam onder andere doordat de Markerwaard bij nader inzien niet werd ingepolderd. In plaats van in het centrum, kreeg Lelystad een positie aan de rand. De komst en groei van Almere had ook een beperkende invloed op de groeipotentie van Lelystad. De filosofie van overloopgemeente voor de minderbedeelde stadsbewoner uit Amsterdam, die behoefte zou hebben aan rust, ruimte en regelmaat, leidde ertoe, dat er in Lelystad in eerste instantie eentonig gebouwd werd voor een kwetsbare bevolking. Deze meervoudige achterstand kan Lelystad in de praktijk maar moeilijk inhalen en is nog altijd een factor om rekening mee te houden,’ schrijft de Rekenkamer.

Bestaande stad

Volgens haar moet de groei van Lelystad vooral worden ingegeven door eerst de vraag te beantwoorden voor wat Lelystad voor wie wil betekenen. ‘Nu en in de toekomst. De toekomst van het wonen in Lelystad is gebaat bij een brede blik. Daarbij is het van belang om allereerst te beseffen, dat wonen niet losstaat van onderwijs, werken, economie en mobiliteit. Het is aan te bevelen een integrale benadering te kiezen, die tot een meer organische groei van de stad leidt.’

[De tekst gaat verder na de foto]

De Rekenkamer adviseert daarom eerst te investeren in de bestaande stad en het huidige groeitempo van beheerste groei aan te houden. ‘Dat wil concreet zeggen aandacht voor de jaren ’70 en ’80-wijken en de bewoners daarvan. Een zogenaamde ‘warme’ aanpak. Zo’n ‘warme’ aanpak, die uitgaat van de huidige bevolking, is kansrijker dan een woonbeleid dat zich hoofdzakelijk richt op het trekken van nieuwe inwoners van buiten.’

Snelle groei onverstandig

Grootschalige, snelle nieuwbouw acht men onverstandig. ‘Het bouwen van 10.000 nieuwe woningen of een veelvoud daarvan is vragen om problemen. De woningnood in Amsterdam proberen op te lossen door snel heel veel woningen in Lelystad te bouwen getuigt van wensdenken. Het leidt er in het beste geval toe dat het imago van ‘slaapstad’ wordt vergroot, maar de aantrekkelijkheid van de stad niet. En in het slechtste geval creëert het leegstand in bestaande wijken en nieuwbouwwijken.’

‘De raad doet er verstandig aan zich bewust te zijn van de kwetsbare positie die Lelystad inneemt in de landelijke woningmarkt. Maar aan de andere kant is er ook voldoende reden om zelfbewust te zijn en actief kansrijke doelgroepen te benaderen o.a. via woonmarketing. Denk hierbij aan mogelijke ‘doorstromers’ uit Almere. Of verleid Lelystedelingen die naar elders zijn vertrokken om terug te komen. Lelystad kan zich ook actief richten op huishoudens uit de middenklasse die op zoek zijn naar betaalbare woningen.’

Politiek besproken

Het advies staat dus haaks op wat de gemeenteraad onlangs besloten heeft. Los van de bouw van 10.000 nieuwe woningen, zoals aangeboden aan het Rijk om een deel van de nationale woningnood op te lossen, wil Lelystad liefst nog duizenden woningen laten bouwen. De gemeenteraad buigt zich binnenkort over het rapport van de Rekenkamer.