Raad Dronten vraagt Rekenkamer onderzoek te doen naar oneigenlijk grondgebruik

Dronten - De gemeenteraad van Dronten heeft de Rekenkamer gevraagd onderzoek te doen naar de gemeentelijke aanpak rondom het oneigenlijk grondgebruik. Men wil inzicht krijgen in het proces, de uitvoering en de manier van handelen van de gemeente hierin, waarbij ook naar de communicatie moet worden gekeken.

Hoofdpijndossier

‘Oneigenlijk grondgebruik’ is zo’n dossier dat de gemeenteraad al jarenlang bij tijd en wijle hoofdpijn bezorgd. Het gaat om bewoners die, onwetend of willens en wetens, een stukje gemeentegrond bij de tuin of het perceel hebben betrokken. In veel gevallen mag dat niet en moet de grond worden teruggegeven aan de gemeente, in andere gevallen wordt mensen aangeboden het stukje grond te kopen van de gemeente.

Terugkerende klachten

Het regent echter al jarenlang klachten, met name over de manier waarop bewoners door de gemeente worden benaderd. Sommige bewoners voelen zich gecriminaliseerd, terwijl ze volgens eigen zeggen van geen kwaad weten. Anderen zeggen dat er niet in alle dossiers hetzelfde gehandeld wordt en verwijten de gemeente te meten met twee maten. Weer anderen zijn het gewoon niet eens met de bevindingen van de gemeente dat er gemeentegrond bij de tuin is getrokken.

Het leidt regelmatig tot discussies in de politiek naar aanleiding van klachten van bewoners. ‘Als volksvertegenwoordiging voelt de gemeenteraad zich “verplicht” om een dergelijk sterk en veelvuldig terugkomend signaal actief op te pakken,’ verklaren de acht fractievoorzitters van alle partijen uit de gemeenteraad. De Rekenkamer is onafhankelijk en doet gevraagd en ongevraagd onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van gemeentelijk beleid. ‘Op basis van de bevindingen kan de Rekenkamer aanbevelingen opstellen. De fractievoorzitters hebben de Rekenkamer onder meer gevraagd te kijken wat de aard en de omvang zijn van de (negatieve) signalen en op welke wijze de bestuurlijke aansturing en feitelijke uitvoering van dit beleidsonderdeel zijn georganiseerd. Wat de raad betreft draagt dit onderzoek bij aan een gepaste houding en beleidsuitvoering van de gemeente, waardoor de huidige negatieve signalen tot het verleden gaan behoren.’

Twee kanten

De gemeenteraad beseft zich namelijk ook dat de negatieve signalen vanuit inwoners die worden aangesproken op mogelijk oneigenlijk grondgebruik één kant van het verhaal zijn. Het onderzoek moet daarom ook de andere (gemeentelijke) kant inzichtelijk maken en handvatten bieden over hoe in de toekomst verder moet worden gegaan met dit dossier.

De Rekenkamer besluit overigens zelf of ze wel of niet ingaat op het verzoek van de gemeenteraad.